Vil rydde opp i eldreomsorgen

– Nå må vi sammen få til et løft for eldreomsorgen i Oslo, sier Toril Berge (V). Hun har sett seg lei på at byrådet skylder på bydelene og staten hver gang det avdekkes mangler i Oslos sykehjemstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Sykehusenes utskrivningspraksis må staten ta ansvaret for. Men forøvrig må vi slutte å skylde på hverandre, og heller gjøre noe for å gi de eldre økt trygghet og valgfrihet, sier Toril Berge. Hun er leder i Oslo Venstre og medlem i bystyrets helse- og sosialkomité.

Under helgens årsmøte vedtok Oslo Venstre en offensiv satsing på eldreomsorgen. Her er noen av hovedpunktene:

Rett til plass: Alle med behov for sykehjemsplass skal få det. Faglig vurdering av omsorgsbehovet skal være avgjørende – ikke økonomiske vurderinger.
Valgfrihet: Eldre med omsorgsbehov skal selv få velge om de ønsker plass på sykehjem eller hjelp hjemme. Retten til å velge sykehjem skal gjøres reell, blant annet gjennom en ny ordning med sykehjemskatalog.
Forsterkede sykehjem: Etablere egne, forsterkede sykehjem for pasienter med midlertidige, spesielle omsorgsbehov, i formalisert samarbeid mellom bydelene og sykehusene.
Rett til enerom: Alle beboere med fast plass på sykehjem skal ha rett til enerom.
Differensiering: Etablere flere alders-/seniorhjem og flere omsorgsboliger for de som trenger et mindre pleieintensivt tilbud.
Helse: Styrke det medisinske tilbudet på sykehjemmene, blant annet med flere leger og sykepleiere.
Kvalitet og lokal frihet: Egne driftsstyrer og større lokal frihet, kombinert med strenge kvalitetskrav knyttet til ernæring, hygiene, aktivisering og innemiljø.
Kompetanse:
Styrket satsing på etter- og videreutdanning av personalet.

(Les uttalelsen i sin helhet under bildet.)

 Toril Berge er leder i Oslo Venstre.

Toril Berge er leder i Oslo Venstre.
Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Uttalelse fra Oslo Venstres årsmøte, 27.-28. februar 2009:

Et løft for eldreomsorgen i Oslo

Oslo Venstre mener at eldreomsorgen i Oslo må løftes. Det skal være en selvfølge at alle våre innbyggere får nødvendig pleie og omsorg når de trenger det, uansett alder! For å få en eldreomsorg for fremtiden, vil Venstre ha et bredere og mer fleksibelt tilbud, som i større grad fanger opp ulike ønsker og behov.

Vi vil gi eldre mennesker økt trygghet og valgfrihet. Alle som ønsker det skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et omsorgsbehov. Egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov gir trygghet, og vil redusere behovet for institusjonsplasser. Det er viktig for alle å ha mest mulig kontroll i hverdagen, derfor er det også viktig at de kommunale tjenestene suppleres av valgfrihet i hjemmetjenesten

For å oppnå disse målene om økt trygghet og valgfrihet må følgende tiltak gjennomføres:

Vi må få oversikt over det reelle behovet for sykehjemsplasser i Oslo.
Det må etableres nok sykehjemsplasser. Alle som har behov for sykehjem skal få det.
Det må etableres klare retningslinjer for samarbeidet mellom førstelinjetjenesten lokalt, og spesialisthelsetjenesten ved sykehusene. Ingen skal bli kasteballer i systemet.
Det må etableres flere forsterkede sykehjem i formelt samarbeid mellom bydelene og sykehusene.
Det må etableres flere alders-/seniorhjem og flere omsorgsboliger for de som trenger et mindre pleieintensivt tilbud.
Det må være tydelige inntaktskriterier ved sykehjemmene slik at faglig skjønn – og ikke økonomiske avveininger – avgjør sykehjemssøknaden
Det medisinske tilbudet ved sykehjemmene må styrkes, og det må ansettes flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer og lidelser.
Alle beboere med fast plass på sykehjem skal ha rett til enerom. To-mannsrom skal kun brukes til korttidsopphold/rehabilitering.
Det må defineres kvalitetskrav for sykehjem og omsorgsboliger knyttet til ernæring, hygiene, aktivisering og innemiljø.
Arbeidet med rekruttering, kompetansebygging og etterutdanning må systematiseres og styrkes betydelig.
Bydelene må sikres økonomisk handlingsrom, slik at det er mulig å lage gode lokale tilbud som er tilpasset bydelens eldre og deres behov.

Sykehjemmene må få utvikle sin egenart, slik at variasjonen i tilbudet blir større. Derfor må driftsstyrer og sykehjemskatalogen komme på plass så raskt som mulig.

Oslo Venstre har sett seg lei på at både det sittende byrådet og den sittende regjeringen konsekvent skylder på andre når mangler innenfor eldreomsorgen blir avdekket. Venstre ønsker å ta helhetlig ansvar for kvaliteten på eldreomsorgen i Oslo, på samme måte som vi har gjort for skolen. Kun ved å være handlekraftig på helheten i eldreomsorgen i Oslo, kan den enkelte få et omsorgstilbud som gir økt trygghet og mer valgfrihet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**