Lokalpolitikk — Askøy trenger Venstres lærerløft

På møte i utvalg for oppvekst og levekår i februar så vi på resultat av de nasjonale prøvene for grunnskolen og det ble stilt en del spørsmål omkring resultatet. Vi lå lavere enn ønsket og trenden er noe negativ. Jeg spurte også om hvor mye resurser som blir brukt på videre/ etterutdanning og faglig påflyll hos lærerne og svaret var nedslående. Det vil gå ca 20 år før en i gjenomsnitt får dette. Dette er ikke godt nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Regjeringen la fram den bebudede stortingsmeldingen om kvalitet i skolen. I denne meldingen blir Venstres lærerløft lang på vei kopiert.

Det var et paradoks at kunnskapsministeren la fram denne meldingen samme dag som regjeringspartiene sa nei til Venstres forslag i revidert nasjonalbudsjett om å bevilge 200 millioner kroner til nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig mange lærere i grunn- og videregående skole.

Venstre har gjennom flere forslag i Stortinget foreslått å innføre systematisk videreutdanning for lærere, senest i forbindelse med forslaget om et lærerløft, som ble nedstemt av regjeringspartiene.

Økt lærertetthet på de laveste trinnene fra 2009 er ikke nok for å kompensere for lærermangelen i hele skolen de kommende årene. Det haster å gjøre noe med lærerrekrutteringen, og da nytter det ikke å skyve på utgiftene til etter valget til høsten.

Venstres forslag går lenger enn det Regjeringen i sin stortingsmelding om kvalitet i skolen tar til orde for, blant annet ved at kompetanseheving skal være både en rett og en plikt for alle lærere med jevne mellomrom, ikke bare for “et gitt antall” lærere innenfor “målrettede fagområder”. Venstre er glad for at Regjeringen endelig synes å innse viktigheten å få på plass en systematisk videreutdanning for lærere. En bred innsats på dette området er avgjørende for å gjenoppbygge status for læreryrket.

Venstre mener at regjeringen har et for svakt fokus på rekruttering til læreryrket, og vi er forundret over at man ikke i større grad tar opp de store rekrutteringsutfordringene norsk skole står ovenfor. Kunnskapsministeren er utydelig med hensyn til å stille konkrete fagkrav for å undervise på alle fag og alle trinn. Det handler om å sette ambisjoner for norsk skole, og det vil være svært viktig både med tanke på innretning av videreutdanningen og den nye lærerutdanningen.

Arild Raftevoll
Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**