Årsmøte Nord Fron Venstre 12. mars klokken 19.00

Årsmøtet i Nord Fron Venstre finner sted på Sødorp Gjestgiveri 12. mars klokken 19.00
Styret møter klokken 17.30 for å forberede møtet.
Inkalling og agenda ligger ved i dette oppslaget. Saker kan sendes inn til styret helt frem til årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1.Innkallelse og godkjenning av agenda
2.Valg av møteleder
3.Årsmeldingen
4.Regnskap
5.Valg.

Innkalling:
Det innkalles til årsmøte i Nord Fron Venstre på Sødorp gjestgiveri torsdag 12. Mars klokken 19.00. Det vil bli holdt et skolepolitisk innlegg av Odd Einar Dørum og møtet er åpent. Etter innlegget vil det holdes årsmøte.

Valg av møteleder:
Styret foreslår Mikkel Dobloug som møteleder.

Årsmelding:

Årsmelding for Nord-Fron Venstre for 2008.
Årsmøte i 2008 ble holdt på Risdal Søre 6/3-08. 7 personer deltok.
Mikkel gjenvalgt som leder, og Oddgeir ble valgt som kasserer.
Vi vedtok å opprette et såkalt kommuneråd, som skulle ha som oppgave å møtes 14 dager før hvert kommunestyremøte.
Årsmøte vedtok, mot en stemme blank, å arbeide for at svømmebassengplanene skulle realiseres i Kåja og ikke på Harpefoss.
Mikkel redegjorde for tanker, ideer og planer når det gjelder Kåja 2012.

Kommunerådsmøte fant første gang sted på Hågå 11/3, på ett års dagen for opprettelsen av N-Fron V. Møtet artet seg som et intenst arbeidsmøte, og vi arbeidet med vår visjon «Kåja 2012».
Kari Bygjordet, som også deltok på møtet, hadde på forhånd skrevet to innlegg som vi fant så gode at de ble vedtatt sendt avisene.

Ellers hadde vi et uformelt møte hos Oddgeir i juni, der vi diskuterte en rekke aktuelle lokalpolitiske saker. På styremøte hos Ivar i august hadde Ivar skaffet tre nye medlemmer.

Det var så et mer åpent medlemsmøte hos Mikkel i oktober, der Mikkel snakket om «Riksdekkende nettverk», et forum der han er en av fire fra Oppland som er med. Dette er et nettverk relatert til V og det kommende valget til høsten.
Kristoffer Wangen tok for seg fairtrade-saken, og han og Hans skulle arbeide videre med denne. 1/11 hadde Kristoffer og Hans et arbeidsmøte, og avgjorde hva vi skulle gå til innkjøpt av i forbindelse med fairtrade-aksjonen. Aksjonsdag med samling av underskrifter sto Mikkel og Hans for på MEGA 21/11, og Hans satt på Rudlandbutikken på Kvam 29/11. Tilsammen har vi 225 underskrifter. Men antallet må opp for å skape tyngde over vår anbefaling overfor komm.styret.

Året som er gått er for partiet i stor grad preget av det som er skjedd på kommunestyremøter, og på kommunerådsmøter og arbeid forut for møtene.
Det har vært et bra år for N-F V.
Unni Risdal og Mikkel Dobloug sitter i komm.styret. Mikkel er vara til formannskapet. For å få en bedre struktur over kommunerådsmøtene satser vi på å velge inn ett medlem til i styret, og på at vedkommende kan fungere som kommunerådsleder.
Åpen høring i kommunestyret før hvert møte, pluss en åpen dag der innbyggerne kan få stille spørsmål var en viktig V-sak vi gikk til valg på. Det er gledelig at komm.styret var positive til forslaget, og har satt igang prøveordning. Åpenhet i lokaldemokratiet er viktig.

N-F V har diskutert kraftutbygging ved Kåja, og kommet fram til at når det nå er politisk flertall for denne utbyggingen vil vi støtte det når det blir tatt tilstrekkelig hensyn til de miljømessige sidene.
V har engasjert seg sterkt i utbyggingen av idrettsplassen Kåja, og vært en aktiv pådriver. Mikkel har sittet som formann i Vinstra Idrettslag i perioden 08-09, og dermed vært inhabil i alle saker rundt Kåja i komm.styret.
Ivar Sylte sitter i LUM, – utvalg for landbruk, utmark og miljø.
Hovedtyngden av saker dreier seg om bo- og driveplikt, og deling/konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer. Det er generell enighet i utvalget om å føre en streng politikk i dispensasjonssøknader i forhold til boplikt. Likevel er det viktig at hver enkelt søknad behandles individuelt.
Utvalget har vært løpende orientert om kommunens arbeid med miljøplan, og den har deltatt i befaring i forbindelse med ny E6-trase.

Unni Risdal sitter i HOK – utvalg for helse, oppvekst og kultur.
Utvalget har hatt 10 møter i 2008.Det er fire representanter fra AP og tre fra de borgerlige partiene, og det resulterer i at det ofte blir 4 mot 3 stemmer.
V har arbeidet aktivt for å styrke psykiatrien, og for at de unge med en alvorlig psykisk lidelse skal få sin egen bolig. Tre brukere har nå egen bolig. Og psykiatrien er styrket med en 100% stilling, og får fra sommeren en 60% st. i miljøtjenesten.
Men her har vårt parti fortsatt en jobb å gjøre, da det er behov for flere boligere til denne brukergruppen.
Et viktig arbeid skjer også i kontrollutvalget, og der sitter fra vårt parti Oddgeir Ravneberg.


Økonomisk regnskap.

Det har ikke vært noen særskilt aktivitet i laget og dette har vært finansiert privat. Oddgeir Ravneberg har fått ansvar for regnskap og for kontoen som kasserer.
Lokallaget har en solid økonomi etter at vi fikk utbetalt partistøtte fra Fylkesmannen, og opposisjonsstøtte fra Nord Fron Kommune.

Valg:
Mikkel Dobloug (Lederfor 1 år ) på valg
Hans Skuterud (Nestleder 2 år ) på valg.
Unni Risdal på valg 2010 (Styremedlem år) ikke på valg
Oddgeir Ravneberg på valg. (Kasserer 2 år) på valg
Ivar Sylte på valg. (Styremedlem 2 år) på valg
Thomas Lie (Kommuneråds leder for 2 år.) på valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**