Full støtte til 4-20-20!

Venstres landsmøte ga full støtte til Sør-Trøndelag Venstres ambisjon om en reisetid på 4 timer med tog mellom Trondheim og Oslo. – Programmet vi har vedtatt er svært ambisiøst og konkret i jernbanesatsninga, noe som lover godt for NTP, sier stortingskandidat Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden og Guri Melby

Borghild Tenden og Guri Melby

Hun overrakte ei grønn kampanje-t-skjorte til nestleder i samferdselskomiteen og stortingsrepresentant fra Akershus, Borghild Tenden, som uttalte følgende: – Vi har fått en klar bestilling fra landsmøtet om å satse på jernbane når vi legger fram vårt forslag til ny Nasjonal Transportplan, og den vil vil følge opp, sa hun. – Vi kommer også til å prioritere disse tiltakene i revidert budsjett før sommeren.

I tillegg til et ambisiøst program, vedtok også Venstre en uttalelse om NTP der strekningen Trondheim-Oslo er prioritert. Uttalelsen finner du under.

Mer om Sør-Trøndelag Venstres 4-20-20-kampanje finner du her.

Uttalelse fra landsmøtet: Venstre vil ha en grønn Nasjonal Transportplan
Venstre har ambisiøse mål om bedre kollektivtrafikk, sterk satsing på bybaneløsninger og en mer moderne jernbane i årene framover.

Tilfredsstiller ikke
Venstre har ambisiøse mål om bedre kollektivtrafikk, sterk satsing på bybaneløsninger og en mer moderne jernbane i årene framover. Regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan tilfredsstiller ikke de krav som må stilles til å gi folk i Norge moderne og miljøvennlig transport.
Jernbanepolitikken gammeldags og uforpliktende. Viktige prosjekt skyves ut i tid og regjeringen hegner om sosialistiske løsninger som hindrer effektiv utbygging av jernbanenettet og kundevennlig togdrift på sporet.

Intercity-triangelet
Venstre ønsker en moderne jernbane tilrettelagt for høye hastigheter i Intercity-triangelet, rundt alle større byområder og i langdistansetrafikken. Dette er viktig både for miljøet, og for bosetningen i bynære områder. For å få til dette til så raskt og så billig som mulig må planleggingsperioden reduseres. Jernbaneverket må ha handlefrihet til å gjennomføre store utbygginger mest mulig sammenhengende og bruken av konkurranse og anbud må utvides. Satsingen på drift- og vedlikehold må intensiveres og man må konsekvent velge de beste løsningene selv om de leveres av private entreprenører, noe dagens regjering har satt en stopper for.

Økt bruk av konkurranse

Venstre ønsker også økt bruk av konkurranse på sporet. Anbudsutsettingen av trafikken på Gjøvikbanen har gitt 40 prosent flere avganger, flere passasjerer, bedre universell utforming og oppgraderte tog – til samme offentlige tilskudd. Den rødgrønne regjeringen sier likevel nei — fordi man er mer opptatt av å tekkes jernbanesektorens fagforeninger enn de reisende.

Fylkesveier
I distrikts-Norge er framkommeligheten for næringslivet og befolking totalt avhengig av et godt veinett. Når fylkeskommunene/regionene fra 1. januar 2010 overtar ansvaret for øvrige riksveier/ regionveiene, krever Venstre at det må følge nok midler med til drift/vedlikehold og investeringer på dette veinettet.

I forbindelse med behandlingen av NTP vil Venstre jobbe for at Stortinget slutter seg til følgende mål:

Reisetiden fra Oslo S til Halden, Skien og Lillehammer må reduseres til under 80 minutter innen 2020.
Reisetiden mellom Oslo- Kr. Sand må reduseres til 3 timer innen 2020.
Reisetiden mellom Oslo – Trondheim og Oslo – Bergen må reduseres til 4 timer innen 2020.

Venstre vil også arbeide for:

Opprette knutepunkter mellom jernbane og havn for å lede godstrafikk direkte fra jernbane til båt, uten omveien om vei slik det må i dag.
Bygge flere krysningsspor og bygge ut godsterminalene på strekninger med stort potensial for godstrafikk.
Statlig medfinansiering av viktige bybaneprosjekter
En milliardsatsing på belønningsordningen for kollektivtrafikk i byområdene.
Strakstiltak for å løse togkaoset i det sentrale Østlandsområdet, som regjeringen har vært kjent med siden 2006 uten å ta vesentlige grep

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**