Morgendagens helse- og omsorgstilbud i kommunene

Kjernen i Venstres helse- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må løses nærmere den enkelte bruker- i primærhelsetjenesten. Dette krever en omfordeling av oppgaver og ressurser fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten til forsterkede sykehjem og distriktsmedisinske sentra fordi en stor andel av behandlede pasienter i våre sykehus er eldre med komplekse lidelser, sier Venstres Anne Midtlien, leder i Venstrekvinnelaget i fylket, gruppeleder i kommunestyregruppa i Grimstad og varamedlem til fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Midtlien

Foto: Venstre

Mange sendes i skytteltrafikk mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten nettopp på grunn av manglende økonomiske ressurser og spisskompetanse i primærhelsetjenesten innen bla geriatri, smertebehandling, demens intravenøs behandling, medikamentell behandlingog lindrende omsorg. Dette er uverdig.
Innen psykisk helsevern må også hovedsatsingen i årene framover skje i kommunene med
etablering av døgnbasert lavterskeltilbud og da i nært samarbeid med de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Dette vil dempe den enkeltes lidelsestrykk og forhindre innleggelse i spesialisthelsetjenesten være seg frivillige innleggelser eller tvangsinnleggelser. Men det er minst like viktig å etablere tilbud knyttet til arbeid og aktivitet med vektlegging av NAVs satsing på arbeid og psykisk helse.
Nærhet,trygghet, tilhørighet, arbeid og aktivitet er god medisin for psykisk helse. Deltagelse i arbeidslivet bidrar til mestring og reduserer fattigdom. Jeg tror det er få som er klar over i hvor stor grad det å være i arbeid bidrar til å redusere innleggelsesfrekvensen i spesialisthelsetjenesten.
Rusomsorgen i de fleste kommuner i Norge, er fortsatt et smertens stebarn. Det mangler boliger, behandlingstilbud, ettervern og mulighet til rehabilitering. Rusreformens oppstart i 2004 har foreløpig hatt liten effekt.
Venstres helse- og omsorgspolitikk krever en omfordeling av oppgaver og ressurser fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Men den krever også robuste kommuner med økonomi og tilgang på kvalifisert personell som kan ivareta de oppgaver som skal utføres kommunehelsetjenesten. Øystein Haga(V) har påpekt behovet for en kommunereform dersom flere og endrede oppgaver løftes til kommunalt nivå. Det vil alltid bli en avveining i forhold til geografisk beliggenhet og befolkningsgrunnlag, hva som vil være effektiv utnyttelse av økonomiske ressurser, tilgang til og utnyttelse av personell med spisskompetanse innen helse- og omsorgsfag.
Men skal flere velferdsgoder løses i kommunene, kreves sterkere fagmiljøer, flytting av ressurser fra stat til kommune — og robuste kommuner

Anne Midtlien
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**