AMU med offensivt innspill

Skal AMU (arbeidsmiljøutvalget) i Risør kommune være proaktive må de ha en handlingsplan å jobbe etter, og ikke minst måle resultatet opp mot. Derfor er det svært gledelig at AMU i dagens møte tok tak i det høye sykefraværet i kommunen, men like viktig er det at Kjell MacDonald også kom med klare innspill om faste tema til dagsorden og ikke minst ber rådmannen fremme forslag til handlingsplan, årsrapporter mm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Marianne Ommundsen (V) er for tiltak som bedrer ansattes vilkår.

Marianne Ommundsen (V) er for tiltak som bedrer ansattes vilkår.
Foto: Venstre

Venstre mener AMU bør få en sterkere stilling for å ivareta de ansatte på en best mulig måte, og da hører helt klart handlingsplaner, årsrapporter osv til dagsorden.

Neste skritt bør også være å sende ut AMU vedtakene til alle ansatte og la publikum få tilgang via kommunens hjemmeside. Vi ser at enkelte poster må skrives nøytralt og unntas offentligheten når det gjelder detaljer, men det aller meste må være offentlig tilgjengelig i vedtak og referats form.

 Kjell MacDonald (H) med positivt forslag i AMU

Kjell MacDonald (H) med positivt forslag i AMU
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre ser det som svært gledelig at Kjell MacDonald fremmet konkrete forslag i AMU, hvor Kjell også fikk full tilslutning til sine forslag. Forslagene viser med all tydelig klarhet at koalisjonen tar de ansatte på alvår.

Kjell´s forslag som ble enstemmig vedtatt lyder:
Postene 1 — 4 innarbeides i sakslisten for AMU fra og med neste møte:
1. Rapport om uønskede hendelser (RUH),a.Totale registrerte hendelser, i, Fordelt på enhetene
ii. Hendelsestyper som for eksempel vold, trusler, osv, b. Alvorlige hendelser som skal rapporteres til arbeidstilsyn, c.Hvilke tiltak er iverksatt som følge av rapportene?
2. Yrkesskader, a.Antall totalt og fordelt på enheter, b. Hendelser — fall, slag, osv.
c. Hvilke tiltak er iverksatt som følge av rapportene?
3. Runden rundt border, a.Slik at alle kan komme med innspill eller ting vi ønsker skal tas opp
4. Møtested for AMU møtene bør rullere blant de ulike enheter/avdelingene. Ved å besøke de ulike enhetene/avdelingene kan vi ved møtets start få, a. en befaring og informasjon fra enhetsleder og lokale verneombud om tingenes tilstand sett fra deres sted. b. Presisert leders ansvar for forebygging og oppfølgning av sykefravær.

Postene 5 — 8 utarbeides og fremlegges AMU for behandling på neste AMU møte.
5. en skriftlig handlingsplan for AMU og oversikt over de aktiviteter vi skal gå gjennom i løpet av 2009.
6. En HMS matrise med navn på AMU medlemmer fordelt på arbeidsgiver og arbeidstakerside samt de underliggende utvalg som AKAN osv
7. En skriftlig oversikt over VO og HVO for de ulike verneområder og som viser funksjonstid, verneområde, telefon, e-postadresse, om de har grunnkurs osv
8. Skriftlig årsrapport som sendes til bystyret, eventuelt vedlegges årsmeldingen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**