Venstre vil ha mer åpenhet i helseforetakene

Venstres Gunnar Kvassheim etterlyser økt møteoffentlighet i helseforetakene, i et spørsmål til helseministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre mener at det er viktig med åpenhet rundt de beslutninger som fattes i helseforetakene. En betydelig andel av det offentliges ressursbruk går til helseformål. Dette er også et område hvor det er stort engasjement blant folk flest og stor interesse knyttet til ressursbruk og prioriteringer.

Kvassheim vil lovfeste at eiermøtene i helseforetakene skal være åpne for offentligheten. I eiermøtene fattes det viktige beslutninger, som for eksempel om nedleggelse av sykehustilbud. Dette er spørsmål som det er stor interesse for i offentligheten, og disse møtene bør derfor være åpne, mener Kvassheim.

Kvassheim mener også at det bør framgå av helseforetaksloven at styremøtene i helseforetakene skal være åpne for offentligheten. Helsedepartementet påla for flere år siden foretakene å ha åpne styremøter. Undersøkelser har imidlertid vist store forskjeller mellom helseforetakene i praktiseringen av åpne styremøter.

– Jeg tror at en lovfesting av åpne styremøter er nødvendig for å sikre ensartet praksis, sier Kvassheim. Vi vil med en lovfesting få økt bevissthet i helseforetakene rundt prinsippet om møteoffentlighet.

Les hele spørsmålet her:

Spørsmål:
Vil statsråden ta initiativ til at ordningen med åpne styremøter i helseforetakene hjemles i helseforetaksloven og at det blir en tilsvarende lovhjemmel som også sikrer åpenhet for eiermøtene i helseforetakene?

Begrunnelse:
Med virkning fra 1.januar 2009 trådte den nye offentlighetsloven i kraft. Den skal bidra til økt offentlighet i forvaltningen. En betydelig andel av det offentliges ressursbruk går til helseformål. Dette er også et område hvor det er stort engasjement og stor interesse knyttet til ressursbruk og prioriteringer. Blant annet derfor er det viktig med åpenhet rundt de beslutninger som foretas i helseforetakene. Departementet har instruert helseforetakene om at styremøtene skal være åpne. Det ville styrket denne ordningen om dette var hjemlet i helseforetaksloven. I dag oppleves det at ordningen med åpne styremøter praktiseres ulikt. Dette er en situasjon som krever oppfølging for å sikre åpenhet.

Det vil også være logisk at eiermøtene (foretaksmøtene) i helseforetakene holdes for åpne dører slik at det ble innsyn i de prioriteringer som foretas der. I eiermøtene fattes det viktige beslutninger og gis styringssignaler som har stor interesse for offentligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**