NTP på høring

Mandag var fylkesråd for samferdsel May Valle i transportkomiteen for å ta opp Nasjonal transportplan (NTP).
– Nordland er eksportmotoren i Nord-Norge og står for 75% av all eksport av tradisjonelle varer i regionen. Nå er det på høy tid at infrastrukturen legger til rette for næringen, sier en bestemt Valle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkesråden for samferdsel tok spesielt opp øst-vest forbindelsen med E10, E12, Rv80 og Rv 77 og viktigheten av standardforbedring på E6. Her tok Valle opp Hålogalandsbrua som får en viktig rolle i infrastrukturen i nordområdet.
– Brua vil gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på 1,2 milliarder kr. Det er derfor naturlig at staten bidrar med en større andel av finansieringen av denne, sier Valle.

May Valle

Foto: May Valle

Det er stort behov for rassikring samt sikring og utbedring av tunneler på E6. Blant flere prosjekt i Nordland som fylkesråden trakk fram er Ulsvågskaret:
– Denne strekningen har vært prioritert i NTP i flere prosesser uten at noe er gjort, sier fylkesråden for samferdsel.

Valle var også klar på at tunnel gjennom Kjernfjellet må prioriteres av staten, slik at den kan sees i sameheng med utbedringen av strekningen Sørelva – Borkamo.

Når det gjelder Avinors varslede kutt av rullebanelengden på Evenes gjorde fylkesråden det helt klart at dette ikke kan aksepteres.
– Reiselivet i Lofoten, Vesterålen og Ofoten må ikke avskjæres fra å ta i mot fly av størrelsen Jumbojet. Dette er en særlig viktig næring i dette området som sysselsetter mange mennesker, understreker Valle.

Mangler modernisering
Forvaltningsreformen fører til at en rekke veier som staten har hatt ansvare for, blir overført til fylkeskommunen. Valle pekte da spesielt på Kystriksveien som blir landets lengste og med en rekke ferger.
– Veiene er hovedtransportåra i Nordland. Derfor er det viktig at disse blir satt i skikkelig og moderne stand, sier Valle. Hun krever at staten må doble rammene i forhold til tidligere slik at standarden blir betraktelig hevet.

kilde: NFK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**