Vil fjerne trafikk fra Nordstrandsplatået

Venstre tar initiativ til en helhetlig plan for å sanere biltrafikk på Nordstrandsplatået. – Vi må ta i bruk en rekke virkemidler for å dempe gjennomgangstrafikken, sier bystyrerepresentant Kjell Veivåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Reidar Lerdal

– Biltrafikken til Oslo fra sør har vist stigende og jevn økning over mange år, sier Kjell Veivåg. – Dette er en konsekvens av mange forhold, herunder blant annet økt boligutbygging og bedre innfartsveier. Samtidig har ikke togtrafikken klart å opprettholde tilstrekkelig regularitet, hvilket har redusert attraktiviteten, og staten har heller ikke kommet i gang med utbyggingen av dobbeltspor til Ski.

– Bedre bane er hovedløsningen
I stortingsvalgprogrammet går Venstre inn for forsert utbygging av dobbeltsporet mellom Oslo og Ski. Ola Elvestuen ledet programkomiteen, og er 2. kandidat for Oslo Venstre ved høstens valg. Programmet, som ble vedtatt på Venstres landsmøte i april, legger opp til en storsatsing på jernbane i Oslo-området.

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

– Dobbeltsporet til Ski er det viktigste enkelttiltaket på lengre sikt, sier Ola Elvestuen, som understreker at når det nye dobbeltsporet er klart, ligger det også til rette for et bedre lokaltogtilbud på det eksisterende sporet, til stasjonene Nordstrand, Ljan, Hauketo og Holmlia. Venstre vl også ruste opp T-banen, med 7,5-minutters rute på Lambertseterbanen.

Strakstiltak
Parallelt med baneutbyggingen foreslår Venstre nå flere strakstiltak for å dempe trafikken på Nordstrandsplatået:

•Bruk av regulering med lyssignal i alle relevante kryss på Nordstrandsplatået
•Flere innfartsparkeringsplasser i tilknytning til buss, trikk, T-bane og tog
•Sykkelparkering ved trikkens holdeplasser
•Parkeringsrestriksjoner i flere småveier
•Vurdere etablering av dagparkering ved Ekeberghallen, eventuelt også flytte bomringen for å legge bedre til rette for bruk av trikk derfra til sentrum

Tiltakene skal etter Venstres forslag inngå i en helhetlig plan for sanering av gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået.

Les hele forslaget her:

PRIVAT FORSLAG FRA GURO FJELLANGER (V), KJELL M. VEIVÅG (V) OG OLA ELVESTUEN (V) VEDRØRENDE SANERING AV GJENNOMKJØRINGSTRAFIKK PÅ NORDSTRANDSPLATÅET

I henhold til reglement for bystyret, pkt 36, kan bystyremedlemmer fremsette private forslag til behandling i bystyret. Med utgangspunkt i ovenstående fremmer undertegnede følgende private forslag, som bes satt på kart på førstkommende bystyremøte.

Bakgrunn:
Venstres bystyregruppe i Oslo viser til at biltrafikken til Oslo fra sør har vist stigende og jevn økning over mange år. Dette er en konsekvens av mange forhold, herunder blant annet økt boligutbygging og bedre innfartsveier. Samtidig har ikke togtrafikken klart å opprettholde tilstrekkelig regularitet, hvilket har redusert attraktiviteten, og staten har heller ikke kommet i gang med utbyggingen av dobbeltspor til Ski.

Oslo kommune har gjennomført ett tiltak som har hatt positiv virkning, nemlig tilrettelegging for innfartsparkering på Rosenholm. Men dette er ikke alene tilstrekkelig til å forhindre økt gjennomkjøringstrafikk. Venstre er derfor opptatt av at byrådet i samarbeid med Ruter og andre aktuelle aktører etablerer flere innfartsparkeringsplasser i Sørkorridoren, for å forenkle overgang fra privatbil til buss, trikk, T-bane eller tog.

En vesentlig del av innfartstrafikken fra sør går i dag over Nordstrandsplatået. Dette er i hovedsak et boligområde der veiene ikke er dimensjonert for store trafikkmengder. Situasjonen har over lengre tid vært uholdbar, spesielt i Ekebergveien, men også i en rekke lokale sideveier. Venstres bystyregruppe mener derfor tiden er inne til å iverksette mer offensive og målrettede tiltak. Målsettingen må være todelt: Redusere trafikken ved å stimulere til og tilrettelegge for økt bruk av kollektive transportmidler samtidig som en betydelig andel av den trafikken som i dag går over platået styres over til å benytte hovedinnfartsveiene.

Venstres bystyregruppe mener det ikke er formålstjenlig å gjennomføre en avsperring av området. Det vil innebære en rekke uheldige praktiske konsekvenser både for lokalbefolkningen og for andre som har behov for å kjøre inn i området. Samtidig skal det ikke underslås at en betydelig andel av trafikken på Nordstrandsplatået er lokaltrafikk.

Venstre mener det er hensiktsmessig å ta i bruk signalregulering med trafikklyssignaler som enten kan være tidsstyrte (fasene skifter etter en viss tid, uansett trafikkmengde) eller trafikkstyrte (fasenes lengde tilpasses antall ankommende kjøretøy, opp til en viss maksimal faselengde). Prinsippet med signalregulering er at jo kortere grøntfasene er, jo mindre trafikk slippes igjennom.

Det er i dag fullt mulig å regulere trafikken automatisk ved bruk av signalregulering, slik at det antall biler som slippes igjennom et bestemt område kan begrenses sterkt, eventuelt at det er ulike frekvenser på ulike tidspunkter av døgnet. Effektiv og optimert signalregulering kan gi store gevinster også for kollektivtrafikken og for fotgjengere, samt bidra til å redusere avgassutslipp og begrense gjennomkjøringstrafikken. Det er i denne sammenheng vesentlig å sikre at trafikkbelastningen ikke flyttes til andre lokalveier i området, men at trafikken isteden kanaliseres til hovedinnfartsveiene.

Venstres bystyregruppe er samtidig opptatt av at en trafikksanering på Nordstrandsplatået også må innebære lokale tiltak, og kombinasjoner av ulike målrettede tiltak.

En mulighet byrådet bes vurdere i tett samarbeid med Ruter som et tiltakselement er å ta i bruk parkeringsplassen ved Ekeberghallen ved å tillate parkering i normal arbeidstid. Fra Ekeberghallen er det noen få minutters gange til stoppestedet «Sportsplassen», og økt bruk av parkeringsplassen ved hallen vil kunne redusere biltrafikken inn mot sentrum og også åpne for at det kan være grunnlag for å innføre parkeringsrestriksjoner i småveiene i området. En konsekvens av et slikt tiltak vil kunne bli at bomstasjonen i Ekebergveien må flyttes noen meter til etter innkjøringen til p-plassen.

Venstre mener samtidig at det må tilrettelegges bedre for bruk av sykkel på Nordstrandsplatået, både gjennom bygging av flere sykkeltraseer og gjennom etablering av flere sykkelparkeringsplasser.

For å stimulere til økt bruk av sykkel i kombinasjon med økt bruk av kollektivtransport må det foretas en opprydding og opprustning ved alle trikkens stoppesteder og legges til rette for parkering av sykler og mopeder gjennom etablering av sykkelparkeringsplasser.

På denne bakgrunn fremmer Guro Fjellanger, Kjell M. Veivåg og Ola Elvestuen på vegne av Venstre følgende private forslag:

1.
Byrådet bes utarbeide en trafikksaneringsplan for å redusere uønsket gjennomkjøring over Nordstrandsplatået. Planen må inneholde forslag til konkrete tiltak og analysere hvordan ulike tiltak og kombinasjoner av tiltak vil påvirke trafikken over Nordstrandsplatået. Planen fremlegges bystyret for endelig behandling og godkjennelse.

2.
Byrådet bes vurdere følgende strakstiltak:
Signalregulering i alle relevante kryss over Nordstrandsplatået som et bidrag til å begrense den totale trafikken, og særlig i rushtiden.
Etablering av sykkelparkeringsplasser ved trikkens holdeplasser.
Innføring av parkeringsrestriksjoner i flere småveier.

3.
a) Byrådet bes i samarbeid med Ruter vurdere muligheter for etablering av flere innfartsparkeringsplasser i Sørkorridoren, for å forenkle overgang fra privatbil til buss, trikk, T-bane eller tog.
b) Byrådet bes i samarbeid med Ruter vurdere hensiktsmessigheten av etablering av dagparkering ved Ekeberghallen, herunder også vurdere en eventuell flytting av bomstasjonen.

Oslo rådhus, den 13. mai 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe i Oslo

Guro Fjellanger (s.) Ola Elvestuen (s.) Kjell M. Veivåg (s.)
Bystyrerepresentant Bystyrerepresentant Bystyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**