Likebehandling av barnehager i Venstres ånd

Vest-Agder fylkesstyre vedtok i møte 20.mai følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Den 2.juni fremmer regjeringen forslag til ny barnehagelov. Forslaget medfører at lovbestemmelsen om at barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd, blir borte. Regjeringen fraskriver seg ansvar og gjør kommunene til passive pengemottakere og eneste klageinstans.

Vest-Agder Venstre mener regjeringen med sitt lovforslag nå går lengre enn hva selv de borgerlige ønsker. Venstre ønsker mest mulig frihet for kommunene til å kunne bestemme etter egne forhold. Venstre deltok gjennom regjeringen Bondevik II i barnehageforliket 2003. Det er stor aksept for at kommunene selv skal ta seg av pengene. Dette må likevel kun skje under forutsetning av at det gis økonomisk likebehandling av private og offentlige. Kommunale barnehager har allerede visse fordeler. Med regjeringens forslag vil rammefinansieringen alene føre til reell forskjellsbehandling. Dette kan på sikt føre til at de private barnehagene får vanskeligere kår. Full barnehagedekning blir da svært vanskelig.

Barnehagene er i en særstilling i utdannings- og arbeidslivet. Over halvparten av alle barnehager er private. Mange er stiftet av frivillige organisasjoner og foreldre. Lønnsutgifter er den største og mest sårbare utgiftsposten. De aller fleste private barnehager er et nødvendig supplement til de kommunale. Flere steder bæres dekningen av de private, som regjeringen nå vil svikte. Fjerner en den likeverdige behandlingen, vil de barn som søkes til private barnehager, få et dårligere tilbud. Uten de private vil barnehagedekningen bli svært vanskelig.

Venstre ønsker at kommunene skal ha hovedansvaret for finansieringen. Da kan ikke kommunene stå som passive mottakere av midler fra staten. Det må lovfestes en plikt for kommunene til økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager.

Disse linjer sendes til 6 aviser i Vest-Agder.

EP

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**