Bedre eldreomsorg – viktig likestillingssak

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i den industrialiserte verden. Grunnen til dette er usikkert, men det kan se ut til at vi oppdrar barna våre inn i kjønnsrollemønstre vi selv tror vi har forlatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Venstre

Andelen jenter som velger mannsdominerte fag, har de siste årene vært jevnt stigende, men andelen gutter som velger sykepleien som profesjon har over flere tiår vært under ti prosent. Kvinneandelen innen helse- og omsorg er mellom 80 og 90 prosent. Sammenliknet med andre yrkesgrupper har helse- og omsorg hatt lavere status og lavere lønn. Ikke minst gjelder dette innen eldreomsorg.

Fokus på kompetanseheving
Hvordan kan vi løfte helse- og omsorgsfagene, for å gi dem høyere status? Venstre ønsker å fokusere på kompetanseheving, styrke fagmiljøene og gjøre sektoren mer spennende for flere ulike yrkesgrupper. Dette vil vi få til gjennom Venstres velferdsreform, som vil styrke tjenestetilbudet i kommunen. Innen eldreomsorg vil forsterkede sykehjem med et godt fagmiljø, være et viktig virkemiddel. Drammen kommune har et flott eksempel i Drammen Geriatriske Kompetansesenter. Fritt brukervalg vil også sikre brukernes krav på valgfrihet mellom kommunen og private aktører. Det er viktig å styrke kompetansen hos leger på psykiske og somatiske plager hos eldre, legge bedre til rette for videre kompetansebygging hos pleiepersonell og styrke forskningsinnsatsen innen demens og andre sykdommer og plager som rammer først og fremst eldre. Venstre vil også bruke likelønnspotten til en satsing på de ansatte innen eldreomsorg.

En slik innretning av innsatsen innen helse- og omsorg for eldre, vil både kunne bidra til at vi kan ha et bedre tilbud til de som trenger det, samtidig som vi legger til rette for at kvinnedominerte yrker prioriteres i forhold til status, kompetanse og lønn. Dette vil være viktige bidrag for årene framover, hvor antallet eldre forventes å stige betydelig.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**