Læringsmiljø

Venstre ønsker et sterkere fokus på arbeidsmiljøet både for elever og lærere i skolen. Venstre vil ha en skole der elevene blir hørt og får delta i utviklingen av skolen. Det er skoleledelsens oppgave å sikre elevrådene gode arbeidsforhold og sørge for at de fungerer. Elevene har på sin side plikt til å delta i undervisningen, til å oppføre seg ordentlig og til å følge skolens regler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Det er viktig å forebygge psykososiale problemer/rusproblemer hos elever. Venstre vil derfor styrke skolehelsetjenesten for alle elever, fra barneskole til den videregående skolen.

Venstre vil bevare gratisprinsippet i skolen, men det må ikke praktiseres så strengt at ikke skolen kan få samle inn mindre beløp til ekskursjoner, leirskole og lignende. Videregående opplæring skal også være gratis og elever skal ikke betale for skolemateriell. Men dagens ordning med gratis skolebøker er byråkratisk og gir ikke rom for valgfrihet. Nynorske og samiske lærebøker må foreligge til samme tid og til samme pris som lærebøker på bokmål.

Derfor vil Venstre:
– Styrke elevenes rettigheter om et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø og utvide Arbeidstilsynets mandat til også å gjelde dette.
– Videreføre rentekompensasjonsordningen for offentlige skolebygg, og utvide denne til også å gjelde friskoler, slik at skoleeierne får adgang til å finansiere nybygg og renovering av eksisterende bygg.
– Gjennomføre ordningen med gratis læremidler ved å gi et læremiddelstipend til den enkelte elev.
– Synliggjøre samisk kultur i den kulturelle skolesekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**