Miljøgifter

Helse- og miljøfarlige stoffer brukes i alle sektorer. Kunnskapen om mange av disse stoffene er begrenset. De farligste stoffene er de som brytes sent ned i naturen og forflytter seg over store avstander. Venstre vil arbeide internasjonalt for at de farligste stoffene blir forbudt, og stimulere arbeidet med å utvikle mindre farlige og helst ufarlige alternativer — ved økonomiske virkemidler og strengere konsesjoner til industrien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Siden klimaproblemet er blitt så alvorlig, er det flere som ser på atomkraftverk som en løsning på verdens energiproblem. Atomkraft innebærer en uakseptabel risiko for ulykker, radioaktive utslipp og spredning av atomvåpenteknologi. Venstre er derfor i mot all investering i atomkraftverk i Norge, også thoriumkraftverk.

Venstre ser alvorlig på faren for at radioaktivt avfall kan forurense havet, og vil derfor øke innsatsen for å få stanset gjenåpningen av THORP-anlegget på Sellafield. Venstre mener risikoen for radioaktiv stråling fra Russland må reduseres og på sikt fjernes. Vi vil spesielt arbeide for at det ryddes opp i det russiske atomavfallet og at planene om å importere kjernefysisk avfall fra andre land skrinlegges.

Derfor vil Venstre:
– Forby de farligste helse- og miljøgiftige stoffene.
– Innføre miljøavgift på alle merkepliktige kjemikalier.
– Redusere antallet enkeltkonsesjoner for utslipp til fordel for generelle forskrifter for hver bransje og sikre bruk av best tilgjengelig teknologi og miljøpraksis.
– Innføre restriksjoner på atomtransport langs norskekysten.
– Si nei til bygging av atomkraftverk i Norge.
– Avvikle de gamle og utdaterte norske atomreaktorene.
– Legge føre var-prinsippet til grunn i forhold til elektromagnetisk stråling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**