Overvåking

Venstre mener retten til å kommunisere uten overvåking er grunnleggende. Telefon- og internettrafikk må ikke kunne utleveres til politiet uten rettslig kjennelse. Politiet skal heller ikke ha adgang til avlytting uten rettslig kjennelse. Den som har blitt overvåket skal informeres i ettertid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre ser med bekymring på bruken av fjernsynsovervåkning. Utplassering av kamera på offentlig sted bør bare skje hvis det har en kriminalitetsreduserende effekt som ikke kan oppnås gjennom andre tiltak, og dette må evalueres jevnlig. Kameraer som ikke tilfredsstiller disse kravene skal fjernes.

Venstre er bekymret for en utvikling hvor borgerne stadig blir registrert og overvåket. Venstre mener det må foreligge en reell fare for gjentakelse av en forbrytelse for at en person skal inn i politiets DNA-register.

Venstre vil:
– Arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.
– At det skal ligge rettslig kjennelse for at politiet skal få overvåke enkeltpersoner.
– Begrense bruken av fjernsynsovervåkning og kreve at eventuelle opptak slettes etter kort tid.
– Overføre tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking til kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**