Tilpasset opplæring

For å legge til rette for enkeltelevens utvikling trenger vi tydelige læringsmål, klare krav til elevene og gode lærere. En god kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter og kunnskapsnivå de første skoleårene er nødvendig for at hver enkelt elev skal få relevant oppfølging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor ønsker Venstre at det skal gjøres gode evalueringer og at det gis konkrete tilbakemeldinger til elever og foreldre gjennom hele barneskolen.

Alle elever skal få den opplæringen som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Kommunene må ha stor frihet til å organisere tilpassede opplæringstilbud.

Mange elever har kunnskaper i andre fremmedspråk enn engelsk. Globaliseringen stiller også økte krav til kunnskaper i flere språk. Venstre mener at innføring av et andre obligatorisk fremmedspråk gir mer kunnskap i skolen og bedre integrering.

Derfor vil Venstre:
– At elever må få gi tilbakemelding til lærere på undervisningen.
– Ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen.
– Innføre en ordning der elever og deres foresatte får skriftlige tilbakemeldinger basert på faglig utvikling fra første klassetrinn.
– Innføre et obligatorisk andre fremmedspråk fra mellomtrinnet
– At samiske elever sikres læremidler på samisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**