Vern av natur til havs

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Trusselbildet mot livet i havet er sammensatt. Konflikten mellom petroleumsaktivitet og fiske og miljø blir stadig mer problematisk. Områdene for oljeaktivitet som nå planlegges, er i kystnære områder som også er viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander. I tillegg utsettes mange av fiskebestandene i Nordsjøen i dag for overfiske.

Venstre mener det er nødvendig å etablere et nettverk av marine verneområder, tilsvarende verneregimet på land. Det må gis beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge som inkluderer opprettelse av nasjonalparker til havs. Fritidsaktiviteter og yrkesfiske vil fortsatt være tillatt. Venstre vil også konsekvent prioritere fisk og marine ressurser framfor olje og gass i forvaltningen av norske havområder.

Derfor vil Venstre:
– Innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, på Møresokkelen og Tromsøflaket, og i sårbare havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark, inkludert Goliat-feltet.
– Ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet.
– Styrke oljevernberedskap, havariberedskap og overvåking av kystmiljøet.
– Intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev.
– Iverksette tiltak for å sikre vekst i den nordatlantiske villaksstammen.
– Følge de vitenskapelige rådene for fiskekvoter, og om nødvendig forby fangst av visse arter eller med visse redskaper eller i visse områder.
– Kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø i alle kystkommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**