Utfordringer for den sørsamiske kulturen

Annikken Kjær Haraldsen, Venstres fylkesråd for kultur, inkludering og sørsamiske saker, satte dagsorden når fylkestinget ha utfordringer for den sørsamiske kulturen som tema under fylkestinget på Stiklestad. -Jeg setter stor pris på at fylkestinget setter tema sørsamisk og sørsamiske utfordringer på dagsorden, sier Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkestingets rolle i forhold til tospråklighet

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

-Nord-Trøndelag fylkeskommune og Snåsa kommune samarbeider om prosjektet "Snåsa som del av forvaltningsområde for samisk språk". Prosjektet startet 1.1.2008 og er 3-årig, sier Haraldsen. Hovedmålsettinga for prosjektet er utvikling og styrking av sørsamisk kultur i Snåsa kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Både Snåsa kommune og fylkeskommunen får midler fra Sametinget til prosjektet. -Midlene skal gå til gjennomføring av tiltak, oppfølging og synliggjøring. Eksterne søkere kan også søke på midlene i henhold til vedtak i fylkesrådet. Det skal rapporteres til Sametinget på bruken av disse midlene, sier Annikken Kjær Haraldsen

Fylkestingets rolle som skoleeier
-Vårt største ansvarsområde er videregående opplæring, inkl voksenopplæring. Grong videregående har en sentral koordinatorrolle for samiske fag i vårt fylke. På skolen undervises det i sørsamisk, men det tilbys fjernundervisning på lule- og nordsamisk, sier Haraldsen. Pr. april 2008 var det 12 elever ved skolen som hadde samisk språkundervisning. -Behovet for nye og tilpassede læremidler er stort og læremiddelsituasjonen i dag er svært bekymringsfull. Det er også en utfordring å gi tilpasset undervisning til elever som ikke har hatt samisk på ungdomsskolen. Grong videregående har en nøkkelrolle i forhold til rekruttering og motivering av elever til utdanningsvalg videre, sier Haraldsen.

Fylkestingets rolle som regional utviklingsaktør

Fjell Sogndal Jostedalsbreen snø

Foto: Bjørg Lien

-Nord-Trøndelag fylkeskommune er en sentral bidragsyter til det regionale utviklingsarbeidet og samarbeider med flere aktører, blant annet Innovasjon Norge, Regionråd og direkte med kommuner, sier Annikken Kjær Haraldsen. -Gjennom arbeidet som regional utviklingsaktør har kompetanse på koordineringsarbeid, prosessarbeid og samordning. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ta en samordningsrolle i forhold til rekruttering til sørsamisk språkutdanning, på alle nivå, sier Haraldsen. -Vi har erfart at utdanningsmuligheter finnes, men søkere uteblir på grunn av manglende kjennskap til tilbudene. Dette gjelder fra barnehagenivå til høgskolenivå, sier Haraldsen. -I denne sammenheng er det vesentlig å få kartlagt behov og ønsker i det samiske miljøet når det gjelder hvilke utdanningstilbud som er aktuelle. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om prosjektmidler til samordning av den sørsamiske språkutdanningen, i det 13-årige skoleløpet, videregående opplæring og høyere utdanning. Vi har ikke fått noe beløp fra AID ennå, men setter i gang så fort vi får midlenes omfang klart, sier Annikken Kjær Haraldsen.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune jobber ikke alene på dette feltet, sentrale samarbeidspartnere for oss innenfor samiske språk er:

Tospråklighetsprosjektet med Snåsa kommune
Grong videregående skole
Høgskolen i Nord-Trøndelag
KS (kommunene)
Fylkesmannen (Nord-Trøndelag/Nordland)
Sametinget (samarbeidsavtalen)

-Sørsamisk kultur, språk og næring er trua, det har også vært tema i media i det siste. Men jeg ser flere tegn i tiden som gir grunn for optimisme. De sørsamiske utfordringene har fått større fokus og vi er flere som sammen med sørsamisk miljø drar sammen i rett retning, sier Annikken Kjær Haraldsen.

-Jeg må til slutt få vise til Felles fylkesplan som nå er i sørsamisk versjon på nettsida vår, en milepæl, det første fylkeskommunale plandokument som i sin helhet er oversatt til sørsamisk, sier Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**