Vil prioritere internasjonal våpenhandlekonvensjon

– Regjeringens melding om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk mangler fokus på noen klare utfordringer, mener Venstres utenrikspolitiske talskvinne Anne Margrethe Larsen. – Dette er knyttet til at vi arbeider aktivt med å fremme fred, forsoning og gode klimaløsninger, samtidig som vi er storeksportører av våpen og fossil energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstre mener vi må være bevisst Norges ulike interesser i utenrikspolitikken.

Venstre mener vi må være bevisst Norges ulike interesser i utenrikspolitikken.
Foto: Luth

Anne Margrethe Larsen viste i debatten om “Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk” til to sentrale utfordringer som meldingen ikke går inn i.

Bør prioritere humanitærrett og våpenhandelkonvensjon
– Den første er knyttet arbeidet med aktivt å fremme fred og forsoning i andre land – og samtidig være blant verdens største våpeneksportører. Vi er faktisk blant de aller største i forhold til innbyggertall, sier Larsen.

– Jeg mener at vi her bør betone Norges aktive rolle for å fremme internasjonal humanitærrett. Norge har spilt en betydelig rolle, først og fremst i forbindelse med inngåelse av mine- og klasevåpenkonvensjoner. Dette bør følges opp med å prioritere arbeidet med en internasjonal våpenhandelkonvensjon. Den er tenkt å øke kontrollen med omsetning av konvensjonelle våpen, blant annet håndvåpen. Videre mener jeg at kravene bør skjerpes til dokumentasjon som kreves før utførselstillatelse for våpen laget i Norge, gis.

Vil satse på fornybar energi og energisikkerhet
– Den andre utfordringen er knyttet til å være storeksportør av fossil energi – og samtidig fremstå som en ledende klimanasjon, fortsetter Larsen. – Jeg mener at Norge ikke bare bør profilere seg som en ledende olje-, gass- og vannkraftprodusent, men også være en pådriver internasjonalt for å fremme utvikling og bruk av ny fornybar energi. Norge har gode forutsetninger for å utvinne vindkraft til havs – og å videreutvikle teknologi som trenges for å utvinne solenergi.

– En økt satsing på fornybar og ny fornybar energi kan bidra til å skape mer energisikkerhet – også for fattige utviklingsland. Det kan gi flere arbeidsplasser, og ikke minst, det kan bidra til å redusere utslipp av CO2.

Må binde opp Russland i gjensidig samarbeid
Larsen kom i debatten også inn på forholdet til Russland. – Jeg mener at vi skal ta alle signaler om en skjerpet politikk fra Russland på dypeste alvor. Jeg ser imidlertid ingen varsler om umiddelbare nye farer for Norge i Russlands nye arktiske strategi og sikkerhetsstrategi. Krigsretorikken i disse er trolig fremført for å manifestere Russland som en maktfaktor å regne med, og å signalisere vilje til suverenitetshevdelse.

Stilt overfor en sterkere russisk selvhevdelse i Arktis mener jeg det ikke må få bygge seg opp et legalt eller institusjonelt vakuum i regionen. Vi bør derfor hegne om og styrke Havrettstraktaten som legalt rammeverk. På den institusjonelle siden er Arktisk Råd og Den nordlige dimensjon viktige fora. Siktemålet bør være å binde Russland opp i et omfattende gjensidig forpliktende samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**