Uttalelse: Fortsatt behov for vassdragsvern

Det er slutt på suppleringen av verneplanen for vassdrag hvis det blir opp til de rødgrønne regjeringspartiene, til tross for at det fremdeles er en rekke vassdrag med store miljø- og friluftslivskvaliteter som har behov for et vern. Det ble klart da Stortinget nylig behandlet regjeringens forslag om en avsluttende supplering av Verneplanen hvor blant annet Vefsnavassdraget ble vernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre juni 2009

Venstre synes det er positivt at Vefsnavassdraget nå er vernet, men det er helt uforståelig at SV kan gå med på å avslutte vernearbeidet. SV har åpenbart lidd nederlag på dette punktet ovenfor kraftsosialistene i Arbeiderpartiet og vernemotstanderne i Senterpartiet.

Venstre vil arbeide videre for vern av flere vassdrag. Et godt eksempel på et vassdrag som bør inn i verneplanen er Øystesevassdraget ovenfor Fitjadalsvatnet i Hordaland. Venstre, Høyre og KrF går inn for vern av dette vassdraget.

De faglige anbefalingene er også tydelige på vern. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener Øystesevassdraget har kvaliteter som klart kvalifiserer vassdraget til å være en del av Verneplan for vassdrag. Direktoratet peker særlig på vassdragets kvaliteter i forhold til landskap, variasjonsrikdom i naturtyper fra fjell til fjord, og friluftsliv. Det er en holdning Venstre støtter fullt og helt.

Venstre vil også understreke at det ikke bør åpnes for vannkraftutbygging i vernede vassdrag, slik flere partier tar til orde for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**