Uttalelse: Nei til fire nye år med hvileskjær

Venstre konstaterer at den rødgrønne regjeringen i snart fire har år sviktet norsk forskning og høyere utdanning, og at hvileskjæret som ble innført i 2007 ser ut til å vedvare. I stedet for sette forskning og høyere utdanning først — som en grunnleggende nødvendig investering i satsingen på kunnskaps- og lavutslippssamfunnet — har de rødgrønne nedprioritert disse viktige samfunnsområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre juni 2009

Verken budsjettene eller den nye forskningsmeldingen kan rette opp inntrykket av en regjering som på ingen måte viser vilje til å prioritere forskning og høyere utdanning. Etter å blant annet ha redusert regjeringen Bondevik IIs forslag om økt beholdning i Fondet for forskning og nyskaping med 14 mrd. kroner, innført et hvileskjær i bevilgningene til universiteter og høyskoler, strammet inn i den velfungerende og ubyråkratiske SkatteFUNN-ordningen og brutt opptrappingsplanen for stipendiater, velger de rødgrønne å nedjustere ambisjonene for norsk forskning ved å ikke tallfeste når målet om at 3 prosent av BNP til forskning skal innfris. Venstre mener at det er et paradoks at Regjeringen er mer enn villig til å sette forpliktende mål innenfor bistands- og kulturfeltet, men ikke med hensyn til forskning.

Behov for forskning
Venstre mener at regjeringens forskningsmelding fremstår mer som en statusrapport om forskningen i Norge enn som en ambisiøs og forpliktende plan for forskningen i fremtiden. Økonomiske nedgangstider gir et stort behov for forskning og innovasjon, både offentlig og i næringslivet, og det er trist at ikke de rødgrønne er villige til å stadfeste dette gjennom forpliktende opptrappingsplaner.

Venstre prioriterer forskning
I hver budsjettbehandling denne stortingsperioden har Venstre vært partiet som konsekvent har foreslått en betydelig vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning. Ved vårens revisjon av nasjonalbudsjett foreslår Venstre — innenfor om lag samme økonomiske rammer som Regjeringen — å bevilge 700 mill. kroner mer til høyere utdanning og forskning, deriblant 86 millioner til nye forskerstillinger, 325 millioner i økte basisbevilgninger og 50 millioner kroner til å rette opp etterslep fra Regjeringens sulteforing de siste årene.

I kommende stortingsperiode vil Venstre:
Ha som hovedprioritet å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2013, hvorav minst 1 prosent fra offentlige kilder.
Øke Fondet for forskning og nyskaping fra 72 mrd. kroner til 150 mrd. kroner innen 2010.
Styrke forskning og høyere utdanning gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner, for på denne måten å rette opp Regjeringens vedvarende hvileskjær.
Utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for vitenskapelige stillinger ved våre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av vitenskapelig utstyr og øvrig forskningsmessig infrastruktur.
Øke beløpsgrensene og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen.
Styrke ordninger som direkte stimulerer næringsrettet FoU, blant annet Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**