Uttalelse: Økt status, kompetanse og kvalitet i eldreomsorgen

Venstre vil ha en velferdsreform for et mer bærekraftig helse- og omsorgstilbud. Alderssammensetningen i befolkningen er i ferd med å endres dramatisk. En stadig større gruppe eldre gjør det nødvendig med en reform som gjør det mulig å gi bedre omsorg til flere. Venstre vil at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres lokalt. Dette krever sterkere kommuner og mer lokalt ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre juni 2009

Eldreomsorgen må bygges ut. Det må legges til rette for at eldre mennesker skal kunne bo i sitt eget hjem så lenge som mulig, når de ønsker det. Det må opprettes gode hjelpetiltak som hjemmesykepleie, flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For å lykkes med dette er vi også avhengig av kompetent arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren. Som et ledd i Venstres helse- og omsorgsreform vil vi heve status særlig for de som jobber innen eldreomsorgen.

Kvinneandelen innen helse- og omsorgsyrkene er mellom 80 og 90 prosent. Venstre vil prioritere tiltak som gjør arbeidsfeltet attraktivt og som bygger kompetanse for de ansatte. Dette vil kunne bidra til at de kvinnedominerte yrkene øker sin status, kompetanse og lønn. Samtidig vil de som trenger det få et bedre tilbud innen eldreomsorgen.

Venstre vil derfor:
Styrke primærhelsetjenesten slik at alle er får omsorgstilbud så nært hjemmet eller sin familie som mulig.
Øke lønn, kompetanse og status for personell som jobber i pleie — og omsorgsektoren, og forbedre turnusordningen.
Oppfordre partene i fremtidige lønnsforhandlinger å prioritere ansatte innen eldreomsorg, blant annet for å oppnå lønnsmessig likestilling
Styrke rekruttering av nyutdannede sykepleiere til kommunene ved at studiegjeld kan helt eller delvis ettergis i spleiselag mellom stat og kommune
Styrke kompetansen hos leger om psykiske og somatiske plager hos eldre, doble antallet geriatere på sykehjemmene.
Legge bedre til rette for videre kompetansebygging hos pleiepersonell
Legge til rette for økt samhandling mellom sykehusene og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Styrke forskningsinnsatsen innen demens og andre sykdommer som først og fremst rammer eldre. Innen 2015 vil Venstre øke forskningsinnsatsen på allmennmedisin fra 25 til 100 millioner.
Opprette flere sykehjemsplasser, særlig for de aller sykeste
Legge til rette for flere helsestasjoner for eldre
Gi tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av helse- og omsorgsbehov.
Stimulere til bygging av alternative boformer som eldrekollektiv, seniorboliger og generasjonsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**