Kommentarer på Nordlandfylkes økonomiplan 2010-2013

Venstre mener økonomiplanen er et godt gjennomarbeidet dokument med tydelige prioriteringer. Med en drift i balanse og investeringer på gjennomsnittlig 300 millioner hvert år vil Fylkeskommunen fortsatt kunne tilby gode tjenester til befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre støtter den økningen som er lagt inn i resultatgrad fra 1,1 til 2,9 %. Ønsker vi mulighet for å opprettholde et høyt investeringsnivå må vi skape oss handlingsrom for det.
Fylkesrådets forslag til vedtak pkt. 4 gir føringer for driften i planperioden. Alle sektorer skal fortløpende vurdere om ressurser kan frigjøres gjennom:
a. endring av oppgavefordeling mellom institusjoner
b. justering av institusjonsstruktur
c. effektivisering av egen drift etter drøftinger og forhandlinger med ansatte
d. mer effektiv bruk av bygningsmassen
Dette er viktige punkt for å skape en vital og tjenesteorientert virksomhet. Samtidig er det av vesentlig betydning å belønne og motivere de virksomheter som når sine mål og holder budsjettene. Venstre ber om at Fylkesrådet rapporterer hvert år gjennom årsmeldingen på disse punktene.
Utdanning:
Venstre vil spesielt trekke frem prosjektet "En bedre skole for elevene våre" . Prosjektet har som mål å bidra til økt gjennomføring og bedre faglige resultater for elevene, der nye og mer varierte arbeidsmetoder skal tas i bruk. Dette synes vi er svært gledelig og etter å ha lest Tiltaksplan for skoleåret 2009-2010 tør vi være så frimodige at vi oppfordrer skolene til å være enda mer kreativ i bruk av nye metoder. Anerkjente læringsmetoder som for eksempel erfaringslæring eller kreativ veiledning viser seg å føre til økt inspirasjon og læring for elevene. Tydelig og målrettet ledelse vil være en forutsetning for å lykkes med dette prosjektet.
NB! Ca. 2,6 mill av de 8,6 millionene som er satt av hvert år til dette prosjektet brukes til økte lærerressurser.

Næring — og regional:
Partnerskap mellom det offentlige og næringslivet er viktig for å skape gode rammebetingelser som gir arbeidsplasser både for arbeidstakere og grundere. Venstre vil jobbe for at også små bedrifter skal ha livets rett — det bidrar til mangfold i næringslivet, der skaperkraft og engasjement verdsettes.
Av konkrete prosjekter i planperioden vil vi trekke frem Utviklingsprogram Nordland, fortsatt styrking av FoU, Trafikksikkerhetssenteret på Bratten og videreføring/styrking av arbeidet med samisk kultur og språk. Planlagt etablering av et forskningsmiljø innen solcelleindustrien i Nordland er også svært positivt tiltak i planperioden.

Kultur og miljø
Det er god venstrepolitikk å prioritere kultur til folket, med barn og ungdom som særskilt målgruppe. Vi vil spesielt trekke frem Musikk i Nordland, Nordnorsk Filmsenter, Figurteateret og Scenekunst i Nordland.
Når det gjelder Folkehelse er Fylkeskommunens samarbeid med kommunene gjennom samarbeidsavtaler et svært viktig tiltak i planperioden. Fylkeskommunens pådriverrolle vil bidra til at Folkehelsetiltakene gjennomføres i kommunene der folk bor.
Fylkesdelsplan for vindkraft og småvannkraft — her vil Venstre ha fokus på fornybar energi, ikke bare i et miljøperspektiv, men også med et næringspolitisk formål. Her vil vi følge aktivt opp Fylkeskommunens videre arbeid i planperioden.

Samferdsel
Et godt kollektivtilbud, spesielt rettet mot ungdom, ser Venstre på som svært positive tiltak i planperioden.
Gode kollektivplaner i byene ivaretar miljøperspektivet og vil stimulerer til økt bruk av kollektivtrafikk fremover.
Hurtigbåt og ferjetilbud som er forutsigbare og effektive i forhold til behovene gir innbyggerne i Nordland en lovnad om at disse tilbudene har høy prioritet fremover.
Fast dekke på fylkesveiene er også svært positivt , og reduserer behovet for vedlikehold i planperioden.
Venstre har tro på at økonomiplanen 2010-2013 bidrar til vekst og utvikling for Nordland.

18.06.09
Bjørg H. Jenssen
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**