Et kreativt og nyskapende Nord-Trøndelag

Et mangfoldig, nyskapende og kunnskapsbasert næringsliv er avgjørende for at Nord-Trøndelag, og Norge, skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Det fremtidige næringslivet vil skapes i skjæringspunktet mellom enkeltmenneskers innsats, kunnskap og kreativitet, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i en kronikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kronikk av Andre N. Skjelstad, stortingsrepresentant
Gir man bedriftene gode vilkår, trygger man velferdssamfunnet. Dette beviste Bondevik 2-regjeringen ved at inntektene til staten til næringslivet gikk opp da de reduserte skattetrykket på bedriftene. Derfor må målet være å gjøre Nord-Trøndelag til et fylke som er attraktivt for nyetableringer og posisjonere vårt næringsliv for videre vekst.

Nord-Trøndelag kommer som helhet dårlig ut på NHOs fylkesvise oversikt over bedriftenes lønnsomhet, omsetningsvekst hos de etablerte bedriftene, andelen nyetableringer og veksten i antall arbeidsplasser. Til tross for gode enkeltresultater kommer Nord-Trøndelag som helhet ut som nummer 17 av 19 fylker. Vi satser for lite på bedrifter og på å få bedrifter til å etablere seg i fylket. Dette vil Venstre gjøre noe med blant annet ved å bedre rammevilkårene for bedriftene, satse mer på forskning, vei og jernbane.

Gode rammevilkår og forenklet virkemiddelapparat
Vi må gi bedriftene rom for å vokse og skape nye arbeidsplasser og produkter. Dette skjer ikke gjennom regjeringens passive næringspolitikk, men ved å rette det offentlige støtteapparatet og de offentlige midlene inn mot deler av systemet hvor det private kapitalmarkedet ikke kan fungere. Venstre vil ha generelle lettelser i bedriftsbeskatningen og føre en offensiv og målrettet næringspolitikk for å hjelpe frem gründere og et kunnskapsbasert næringsliv.

Politikk som er bra for de minste bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Regelverket knyttet til de minste bedriftene kan enkelt forbedres gjennom å innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter og å redusere gebyrer og rapportering. Venstre vil innføre et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende og at alle eneansatte i egne selskaper skal få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre.

Venstre vil legge til rette for et nyskapende Nord-Trøndelag. Den økende kompleksiteten i det offentlige virkemiddelapparatet med ulike virkemidler og offentlige støtteordninger, med til dels lite innbyrdes sammenheng og uoversiktelige koblinger, bidrar til å hemme verdifull nyskapning. Derfor vil Venstre foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer.

Sats på kompetanse
Det er et viktig element i en god næringspolitikk å satse på forskning, nyskapning og kompetanseheving i det eksisterende næringslivet, spesielt i økonomiske nedgangstider. Venstre vil at vi skal bruke dagens krisesituasjon på en konstruktiv måte for å skape varige forbedringer for næringslivet. I forbindelse med behandlingen av krisepakken i Stortinget foreslo Venstre flere målrettede tiltak som ekstra bevilgninger til bedriftsintern opplæring og å forbedre permitteringsreglene, slik at ansatte i større grad kan veksle mellom dagpenger og arbeid. Dette vil sikre kompetansen i bedriftene over tid. La meg også ta med at Venstre vil halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger, noe som vil gi flere ungdommer muligheten til å få en praktisk avslutning på utdannelsen sin og sikre næringslivet kvalifisert arbeidskraft.

Mye av nyskapningen som drives i dag skjer innenfor etablert næringsliv. Derfor må det legges opp til et nært samarbeid med SINTEF, høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag og NTNU. Et tettere samspill mellom utdanningsinstitusjoner, forskning og næringsliv vil styrke Nord-Trøndelag, beholde mer av verdiskapningen i fylket og integrere kunnskapsmiljøene bedre i distriktene.

Bedrifter må inspireres til å satse mer på egen forskning og utvikling(FoU). Mange nordtrønderske bedrifter opererer i et internasjonalt miljø. Derfor vil Venstre øke beløpsgrensene og gjeninnføre støtten til ulønnet forskningsinnsats gjennom SkatteFUNN-ordningen og styrke ordningene med Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU).

Vei, jernbane og flyplass
Skal Nord-Trøndelag konkurrere om arbeidsplasser og arbeidskraft i fremtiden må hele fylket fungere sammen. Det er viktig at Nord-Trøndelag ikke står på perrongen når Sør-Norge setter opp farten. Etter forslag fra Venstre er veiene rundt Namsos sentrum snart ferdig utbedret. Dette har ført til en fremtidsrettet utvikling for Namsos by. Venstre har også tatt initiativ til en helhetlig utbedring av RV17 med bro over til Malmsundet for å knytte Innherred og Namdalen sammen. Flaskehalser på E6 må utbedres og det må satses på gode forbindelser på tvers.

Venstre vil satse på jernbanen og legge til rette for hurtigtog mellom Steinkjer og Trondheim. Sammen med en videre satsning på flyplassene i fylket sikrer vi nordtrøndersk næringsliv et effektivt kommunikasjonsmiddel ut i verden.

Venstre vil gjøre Nord-Trøndelag til et fylke som er attraktivt for nyetableringer, noe som handler om å legge til rette for utviklingsgrep og konkurranseevne i næringslivet. Det er dette som vil trygge velferdssamfunnet fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**