Opprett etisk liste på Oslo Børs

Flere og flere anser det som viktig at selskapene de er medeiere i, ikke gjør seg skyldige i brudd på de allment aksepterte normer og regler vi opererer med i samfunnet. En etisk liste vil gi aksjonærer trygghet om at deres investeringer forvaltes på en økonomisk og etisk forsvarlig måte, skriver Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, listekandidat for Venstre

Finans

Foto: Luth

Samfunnsansvar, etikk og miljøhensyn er høyt oppe på agendaen i mange bedrifter og i den offentlige debatt. I hvert fall på papiret. Alt for ofte gjemmer bedrifter og politikere seg bak aksjonærenes avkastningskrav når det fremsettes påstander om manglende samfunnsansvar. Etter samme mal som de etiske indeksene på flere av de største markedsplassene i verden, bør det også på Oslo Børs opprettes en etisk indeks.

FTSE 4 Good i Storbritannia og Dow Jones Sustainability Index i USA er de fremste eksemplene på etiske lister. Selskapene på disse listene må oppfylle en rekke krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljø. Det har vist seg å være svært attraktivt for selskaper å være på disse listene, og det har fungert som et forbedringsincentiv for de selskapene som har strevd med sitt samfunnsansvar. I tillegg er det knyttet mye omdømmerisiko til eksklusjon fra listene.

Aksjonærenes avkastningskrav brukes ofte som den viktigste begrunnelsen for at selskaper ikke investerer i sitt samfunnsansvar. Aksjonærer investerer i et selskap for å maksimere sin avkastning. Derfor er dette kravet den eneste driveren ledelsen i selskapet har å gå etter. Ved notering på en etisk liste, hvor resultatene er fullt ut sammenlignbare med både andre selskaper på listen og med andre indekser, gis selskapet mandat fra sine eiere til å investere i den mer langsiktige verdiskapingen som ligger i et aktivt samfunnsansvar. Opprettelsen av en slik liste vil være et viktig virkemiddel for selskaper som er bevisste den økonomiske verdien av å se profittgenerering i en større samfunnskontekst.

På lik linje med det økende omfanget av bevisste forbrukere, er det også en tydelig økning i antallet bevisste aksjonærer. Flere og flere anser det som viktig at selskapene de er medeiere i, ikke gjør seg skyldige i brudd på de allment aksepterte normer og regler vi opererer med i samfunnet. En etisk liste vil gi aksjonærer trygghet om at deres investeringer forvaltes på en økonomisk og etisk forsvarlig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**