Utvidet fokus i Russlandspolitikken

Den rødgrønne regjeringen har hatt for stort ensidig fokus på næringsinteresser i Barentsregionen og satt menneskerettighetspolitikken i skyggen, skriver Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, listekandidat for Venstre

Kompass

Foto: Microsoft

Venstre vil utvide fokuset i Russlandspolitikken, og innta et mer systematisk demokrati- og menneskerettighets-engasjement.

Man må aldri må la nasjonale økonomiske interesser gå på tvers av demokrati og menneskerettigheter. Norges ensidige fokus i russlandspolitikken på de økonomiske mulighetene som ligger i Barentsregionen har dessverre satt menneske-rettighetspolitikken i skyggen.

Tidligere president Vladimir Putins prosjekt om å gjenreise den russiske stat har ført til reelle forbedringer og økt økonomisk sikkerhet for store deler av den russiske befolkningen, men har samtidig gått på bekostning av ytringsfrihet, menneskerettigheter og rettsstaten. Drapet på journalisten og menneskerettighetsforsvareren Anna Politkovskaja 7. oktober 2006 var et uttrykk for hva slags stat som er bygget opp i Russland i løpet av de siste årene, og et signal om at Norge må øke engasjementet for å støtte opp om det russiske demokratiet.

Man fremmer sine egne interesser vesentlig bedre om man er åpen med kritikken av menneskerettighetsbrudd, enn om man inntar en forsiktig holdning til Russland i disse spørsmålene. Kritikk av menneskerettighetsbrudd kan irritere myndighetene, men det vil samtidig sette dem under et visst press, og innebære en betydelig støtte til russiske menneskerettighetsforsvarere. Venstre vil derfor utvide fokuset i russlandspolitikken, og innta et mer systematisk demokrati- og menneskerettighetsengasjement.

Venstre vil:
Utvide det utenrikspolitiske fokuset fra økonomiske interesser til også å gjelde demokrati- og menneskerettighetssituasjonen i Russland.

Engasjere det offisielle Russland, som medlem av Europarådet, i forhold til dommene fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Øke samarbeidet med og støtten til russiske menneskerettighetsforsvarere og frie media, slik at de får mer forutsigbare rammer å jobbe innenfor.

Sikre at utsatte menneskerettighetsforsvarere i Russland kan få visum raskt når de har behov for det.

Rette oppmerksomhet mot de sosiale, helsemessige og uverdige forhold menneskene i de glemte områdene i nordvest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**