En miljøvennlig framtid

Venstre setter kunnskapen først. Derfor ser vi klimaproblemene som den største utfordringen i vår tid. Derfor må vi gå inn for langsiktige og gode løsninger for å skape et mer bærekraftig samfunn. Derfor går Venstre inn for en forpliktende satsning på jernbane, fornybar energi, forskning og klimateknologi og for en omlegging av skatte- og avgiftssystemet fra rød til grønn skatt. Venstre kjemper at fremtiden kan bli en ren fornøyelse, og det kan den bli om vi handler nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Samferdsel

Toget Bergen

Foto: MK

Venstre står for en offensiv jernbanepolitikk. Venstre prioriterer jernbane og veisikkerhet framfor store veiprosjekter der jernbane kan være et alternativ. I vårt alternativ til Nasjonal Transportplan er det lagt inn tiltak for at togturen fra Oslo S til Halden skal ta 74 minutter, ikke 103 slik det er i dag. Venstre har programfestet 80 minutter mellom Oslo, Halden, Skien og Lillehammer, 3 timer mellom Oslo og Kristiansand og 4 timer mellom Oslo, Bergen og Trondheim innen 2020. Denne satsningen på tog på strekninger der tog kan konkurrere med fly samt i tettbygde strøk på Østlandet, der tog kan konkurrere med bil er viktig for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren. Samtidig vil Venstre at det skal lages tiltak for at det skal bli lettere å laste gods over fra sjøgående transport til jernbane. Venstre prioriterer for øvrig trafikksikkerhet først i veipolitikken.

Oljeutvinning

Fjord

Foto: stock.xchng

Venstre er mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen og vil derfor verne Lofoten, Vesterålen, Tromsøflaket og Møresokkelen for oljeutvinning, samt sårbare områder i Finnmark og på Sørlandet. Venstre vil også arbeide for å elektrifisere oljeutvinningen ved hjelp av havgående vindmøller. Siden Venstre ser at vi må ta vare på økosystemene til havs og sikre en bærekraftig utvikling av landet vårt samtidig som oljereservene en dag vil ta slutt prioriterer Venstre forskning først. Forskning og næringsutvikling skaper arbeidsplasser og verdiskapning vi ikke visste at fantes. Det er nødvendig for framtidas kunnskaps- og lavutslippssamfunn.

Klima og energi

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

Om vi skal sikre framtidig og langsiktig utvikling av landet vårt må vi handle nå. Venstre vil derfor nå Kyoto-forpliktelsene innen 2012, at Norge skal redusere CO2-utslippene med 25 % innen 2020 og i tillegg hjelpe fattige land med å redusere sine utslipp, avvikle all oppvarming av fossil energi innen 2017, øke grunnfondet for fornybar energi og ENØK, starte opp investeringstiltaket KlimaTek for å utvikle klimavennlig teknologi i Norge samt satse offensivt på vindkraft. Norge har alle muligheter til å bli et foregangsland på fornybar energi, slik sikrer vi en miljøvennlig og grønn framtid samtidig som vi beholder Norges rolle som energistormakt.

Fra rød til grønn skatt

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

Venstre vil legge om skattesystemet, slik at det i større grad skal lønne seg å arbeide og å skape arbeidsplasser, men at det ikke skal lønne seg å ha en ikke-miljøvennlig atferd. Derfor vil Venstre øke miljøavgiftene og redusere skatt på arbeid og formue. Dette styrker verdiskapningen og vil samtidig bidra til et mer miljøvennlig samfunn. En slik endring er et viktig skritt på veien til et lavutslippssamfunn samtidig som det stimulerer til utviklingen av kunnskapssamfunnet.

Østfold

sykkel

Foto: Line Mørch

I Nasjonal Transportplan foreslo Venstre at det bare skulle ta 74 minutter mellom Oslo S og Halden med tog innen 2020. Samtidig foreslo Venstre å øke tilskuddsordningen for kollektivtransport i større byer til å også omfatte Moss kommune, samt øke overføringene til Sarpsborg og Fredrikstad. Venstre foreslo også for å åpne for at Flytoget skal kjøre til Moss Lufthavn Rygge og arbeidet for å gjenåpne jernbanen mellom Sarpsborg og Rakkestad for persontrafikk.

På fylkestinget arbeider Venstre for at Østfold skal bli et moderne miljøfylke. Derfor skal minst 1 % av fylkeskommunens midler brukes til miljøformål. Venstre har arbeidet for rensing av Morsavassdraget og Haldenvassdraget samt å styrke oljevernberedskapen i fylket. For Venstre har også kampene for tilgjengelighet i strandsonen, utvikling av nye miljøbaserte næringer og utbygging av gang- og sykkelveier i hele fylket vært viktige. Østfold Venstre arbeider for at Østfold skal bli et foregangsfylke på sykkel.

Halden

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

I Halden har Venstre en representant i nærings- og miljøutvalget. Der har vi arbeidet for en ambisiøs og god klimaplan. Vi har arbeidet for å redusere eiendomsskatten samtidig som vi innfører tungtransportavgift i sentrum. Venstre arbeider for at kommunen skal drive så miljøvennlig og energieffektivt som mulig, og har i sitt alternative budsjett for Halden kommune lagt stor vekt på energiøkonomisering. Venstre har også ønsket en langsiktig og helhetlig kommuneplan der mål for et bærekraftig samfunn skal være en sentral del.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**