Et levende lokaldemokrati

Venstre er forkjemperen for et levende og aktivt lokaldemokrati. Partiet som innførte og kjempet for parlamentarismen og allmenn stemmerett kjemper fortsatt for åpenhet, ryddighet og grundighet i offentlige prosesser. Venstre vil at makten skal komme fra borgerne og til de som styrer, ikke at de som styrer skal styre over borgerne. Derfor kjemper vi i Venstre for demokrati, personvern, åpenhet, trygghet og medbestemmelse alle steder der vi har mulighet til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Offentlighet og demokrati

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg
i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves
spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit. Venstre kjemper hver dag for at meroffentlighetsprinsippet i norsk offentlig forvaltning skal overholdes. Det er viktig med offentlige, åpne og ryddige politiske prosesser slik at alle som ønsker det har muligheten til å delta og å påvirke de politiske beslutninger som kan angå de som deltar i demokratiet. Uten at hensynet til offentligheten og en demokratisk debatt ivaretas får vi en situasjon der finjuss og byråkrati overtar for politikk, debatt, dialog og samtale. En slik situasjon vil Venstre arbeide hardt for å unngå.

Trygghet for borgerne

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

En grunnleggende oppgave for staten er å sikre borgerne trygghet til å være frie, derfor er Venstre garantisten for nye tiltak mot vold i nære relasjoner. Venstre mener det er behov for økt satsing på politiet, særlig for å styrke politiets tilstedeværelse. Det er viktig å balansere trygghet opp mot personvern. Frihet mot utilbørlig registrering og overvåking er derfor en viktig kampsak for Venstre. Derfor vil Venstre ha mer politi i gatene, styrke behandlingstilbudet for de som er utsatt for overgrep og for overgriperne, at barn som har blitt utsatt for vold eller er blitt vitne til vold skal få et godt og riktig behandlingstilbud, styrke Datatilsynet og opprette en varslerenhet i Arbeidstilsynet, være en vaktbikkje for at personvernet ikke skal trues og stemme nei til Datalagringsdirektivet

Makt til borgerne

Legevakt, brannvakt, skilt, helse

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Derfor vil Venstre at flere oppgaver skal overføres fra stat til kommune, redusere øremerkning av midlene til kommunene, gi kommunene anledning til å motta alle overføringene fra staten som frie midler. Blant oppgavene som kan flyttes til kommunene er noen nærsykehusfunksjoner, rehabilitering, barnevern, folkehelse/forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet og beredskap og miljøvern. Ved å flytte slike oppgaver til kommunene vil vi få flere tjenester og sterkere fagmiljøer der folk bor.

Østfold

Kamera

Foto: www.sxc.hu/

Venstre ønsker ikke unødig overvåking av hensyn til personvernet. Derfor vil vi avskaffe overvåking i fylkeskommunal regi, da dette er å distansere seg fra det egentlige problemet, som er mangel på personlig ansvar. Bruk penger på mennesker og ikke elektronikk. Borgere skal ikke behøve å føle seg overvåket.

Halden

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

I Halden har Venstre arbeidet for bredere og bedre høringer, bedre utnyttelse av Ungdomsrådet ved å ta dem på alvor og sende saker til dem på høring, utarbeiding av en egen barne- og ungdomsplan, lage ny samfunnsdel i kommuneplanen og å sikre åpne, offentlige, demokratiske og ryddige prosesser. Venstre var initiativtaker til en granskning av om det foregår politisk korrupsjon i Halden kommune. Begrepet politisk korrupsjon brukes om arbeidsmetoder og relasjoner i offentlig virksomhet, som det kan stilles spørsmål ved med tanke på overordnede ønsker om god forvaltning, åpenhet, likhet mellom borgere og objektivitet i saksbehandlingen. Slik sett kan dette begrepet også brukes om opptreden som ikke nødvendigvis er straffbar, men som strider mot en allmenn oppfatning om akseptable arbeidsformer. Målet med en slik gransking er ikke primært å gjennomføre sanksjoner mot enkeltpersoner. Hovedhensikten er å kartlegge hvor utbredt en slik eventuell ukultur er, i Halden kommune, samt å igangsette tiltak for å bedre kulturen for saksbehandling om nødvendig. Venstre vil ha et ryddig, åpent og levende lokaldemokrati i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**