En kultur for kultur

Venstre ønsker et fritt, uavhengig og levende kulturliv, der både profesjonelle og frivillige skal få støtte og skal løftes fram. Venstre ønsker både sterke nasjonale kulturinstitusjoner, gode regionale kulturinstitusjoner og et levende lokalt kulturliv der kommunen og fylkeskommunen er sentrale aktører for å støtte opp om og løfte fram det kommersielle, frivillige og offentlige kulturlivet i kommunen. I et liberalt samfunn er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Barne og ungdomskultur

barn og natur

Foto: i.u.

Venstre mener det er viktig at barn og ungdom har gode muligheter til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Staten må derfor tilrettelegge for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom gode og ubyråkratiske støtteordninger. Å gi en god finansiering av barne- og ungdomsorganisasjonene er nødvendig for å gi alle barn og unge en reell mulighet til å delta, og er en anerkjennelse av all den dugnad og frivillig innsats som blir utført i felleskap av barn og voksne. Venstre vil også bidra til en offensiv satsing på kulturskolen gjennom å styrke Norsk Kulturskoleråd, øke rammeoverføringene til kommunene og stimulere til nyskaping i kulturskolen. For alle kunstarter skal Den kulturelle skolesekken utvikles som et kunstpedagogisk element i skolen. Utøvernes ferdigheter når det gjelder formidling av kunst til barn og unge må bli bedre og mer profesjonelle.

Kultur som næring

Film

Foto: Microsoft

Kultur har et stort næringspotensial. De fleste kulturarbeidsplassene er småbedrifter med en håndfull ansatte. Venstres næringspolitikk legger til rette for at kunstnere kan skape sin egen arbeidsplass. Vi vil lage gode sosiale ordninger, slik at selvstendig næringsdrivende på lik linje med andre har rett til fødselspermisjoner, sykepenger og trygdeytelser. Gjennom oppdaterte stipendordninger o gode støtteordninger vil Venstre sikre bredden i norsk kunst.

Bibliotek

Bøker

Foto: M. A. Bjørkli.

Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg å lære. Derfor vil Venstre at staten skal bidra med midler for å ruste opp og styrke folkebibliotek og skolebibliotek gjennom forpliktende opptrappingsplaner, styrke de nasjonale leseprosjektene og opprettholde støtteordningen for distriktsbokhandlene.

Museer og kulturarv

Fredriksten festning

Foto: Halden Dagblad

Museene er en sentral del av kulturtilbudet i Norge og er viktige for å ta vare på og formidle våre kulturminner. Venstre vil fortsette satsingen på museer etter at museumsreformen er fullfinansiert. Museumssektoren har nylig vært gjennom en periode med sammenslåing av enheter for å etablere sterkere fagmiljøer, bedre utnyttelse av ressursene og mer samarbeid. Sammenslåingen har i store trekk vært riktig, men har hatt enkelte uheldige utslag og bør derfor evalueres. For Venstre er det viktig at det frivillige engasjementet i museene ikke forsvinner. Det er også viktig å understreke museenes rolle som koordinator og støtte til lokale samlinger og historielag. Venstre mener dagens kulturlov i for liten grad bidrar til forenkling og samling av dagens regelverk på kulturområdet. Venstre vil derfor gjennomgå dagens kulturlov og samle lovgivningen for bibliotek, arkiv og museer til en ny, felles, forpliktende kulturlov. Derfor vil Venstre etablere en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av museer, utarbeide en nasjonal plan for samlingsforvaltning og samlingsformidling og bevilge midler slik at museene kan bygge opp ytterligere forsknings- og formidlingskompetanse.

Arkitektur og estetikk

Stavkirke

Foto: Microsoft

De fysiske omgivelsene utgjør rammene for våre liv, og god arkitektur virker berikende for samfunnet. Også i skjæringspunktene mellom kultur, næring, nyskaping og eksport er arkitektur viktig. Venstre mener det er behov for en økt bevissthet om betydningen av god arkitektur for utviklingen av byer, tettsteder og bomiljøer. Gjennom økt satsing på tiltak som offentlig utsmykking og innkjøp, vil Venstre sikre bredden i norsk arkitektur. Derfor vil Venstre styrke satsningen på kunst og kultur i det offentlige rom, utvikle ordninger som i større grad kan bidra til lokal stedsutvikling og øke lokal kunnskap om arkitektur og byutvikling og stimulere til lokale brukermedvirkningsprosesser.

Friluftsliv, idrett og frivillighet

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

Venstre er for en enkel momsfritakordning for all frivillig aktivitet, ikke bare de store organisasjonene slik Regjeringen vil. Friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode opplevelser for den enkelte. Venstre vil legge til rette for et mer aktivt friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig sektor.
Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge.

Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokrati. Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne vilkår. Derfor vil Venstre prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett, gi frivillige foreninger tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder, sette i gang et arbeid med sikte på å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner, styrke støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene og frigjøre frivillige lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger og aggressive markedsføring av pengespill.

Scenekunst, musikk og film

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Venstre ønsker et nyskapende teater med et bredt spekter av institusjoner. Vilkårene for å jobbe med ny norsk dramatikk og danne nytenkende produksjonsmiljøer skal styrkes. Arrangering av musikk- og kulturfestivaler, spel og andre større kulturarrangement fører til levende samfunn, engasjement, næringsvirksomhet og utvikling av talent og kompetanse. Institusjoner og etablerte kunstneriske produksjonsmiljøer — regionalt og nasjonalt — skal ha sikre og forutsigbare rammer som gir utviklingsmuligheter. Samtidig skal de frie kunstgruppene få en betydelig del av den offentlige finansieringen av kulturlivet, og stimuleres til videre vekst. Venstre vil styrke

Venstre vil styrke Norge som filmnasjon og bidra til å skape sterke miljøer i hele landet. Økt satsing på scenekunst og film har egenverdi, og bidrar til verdiskaping. Satsing på film og scenekunst ses i nær sammenheng med tilstøtende næringer. Det skal jobbes videre med å gjøre de viktigste fagfunksjonene innen filmproduksjon attraktive for kvinner, i første rekke ved å stimulere unge talenter. Derfor vil Venstre sikre gode arbeidsvilkår for kulturinstitusjoner som Opera Østfold, Blåseensemblet og Østfold Teater.

Østfold
Østfold Venstre har arbeidet for å at Opera Østfold skulle få status som distriktsopera, for å bevare danse- og formgivningslinjene i Østfold, prioritere en stor andel av næringsfondet til utvikling av kulturbaserte næringer og utvikle Østfold som scenekunstfylke.

Halden
I Halden har Venstre vært en aktiv pådriver for å øke kvaliteten og omfanget av barne- og ungdomskulturtilbudet i kommunen. Man må ta barn og ungdom på alvor, også i fritiden. Derfor bør det bli et permanent og bredt tilbud for å tilfredsstille ungdommenes behov, ikke politikernes behov. Den undergravingen av barne- og ungdomskulturen med tilbud med lav kvalitet, lite omfang og lite anledning til brukermedvirkning må stanse opp. I tillegg har Venstre hatt et offensivt kulturbusjett med fokus på aktivitetsstøtte. Venstre har også arbeidet spesielt med å løfte fram det frivillige kultur- og idrettslivets rolle i et mangfoldig og inkluderende samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**