Kommentar: De gode løsningene er i sentrum

Arbeiderpartiet og Frp vil ved høstens valg framstille hverandre som motstandere, men på svært mange områder står de for de samme svarene på samfunnets utfordringer. De gode løsningene finnes i det liberale sentrum, skriver Helge Solum Larsen i denne kommentaren. Solum Larsen er stortingskandidat for Venstre og bystyremedlem i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre kommer ikke til å love mer penger til alt, eller bruke lettvint retorikk om «enten mer fellesskap eller mer skattelette». Venstre går til valg med framtidstro, med sosialliberale verdier og moderne politiske løsninger.

Verken Frp eller Ap har noensinne valgt desentralisering. Målet må være å sikre et godt velferdstilbud. For å få til det må vi tenke nytt om måten å organisere samfunnet på. Venstre vil at kommunene skal løse flere velferdsoppgaver i framtiden, ikke færre. Da trenger vi sterkere kommuner.

Venstre foreslår at forsterkede kommunene skal overføres myndighet og ressurser til å løse velferdsoppgaver.

Ap og Frp deler skepsis til å la lokale prioritere velferdskronene etter lokale behov. Venstresidens makspriser og høyresidens sentrale stykkprisfinansiering har til felles at de fører til massiv velferdssentralisering. Venstre mener oppgavene løses best lokalt.

Den Arbeiderparti-dominerte regjeringen har vist at de ikke ønsker eller evner å prioritere kunnskap. Forskning og høyere utdanning har blitt nedprioritert i hvert budsjett. Økning undervisningstimer blir prioritert framfor å sikre kvaliteten. På den andre siden står Frp med stykkpriser, tellekanter og konsekvente angrep på kultur de ikke forstår. Det er ikke politikk for allmenn dannelse.

Venstre går inn for et kompetanseår — et lærerløft med systematisk etterutdanning av lærere. Vi vil stille økte krav til lærerkompetanse gjennom å innføre en femårig allmennlærerutdanning og gi incentiver til mastergradsutdannede som vil jobbe som lærere.

I miljøpolitikken står valget mellom handlingslammelse og handling. Verken Frp eller Ap vil velge handling. Vi har nådd et rekordhøyt nivå av klimagassutslipp. Frp benekter at klimaendringene er menneskeskapte.

Klimapolitikk handler om å si ja til jernbane og kollektiv, til forskning og til rause rammer for fornybar energiproduksjon. Regjeringen avviste Stavangers kollektivønske om statlige midler til bybane. Regjeringen har ikke satset på vindkraft til havs og dermed har vi kun sett en vindmølle i Norge.

Klimapolitikk handler også om å sette grenser og ha mot til å si nei. Det er nødvendig å sette en pris på alle klimagassutslipp, slik at gratiskvoter til forurensende gasskraftverk blir avskaffet. Og, vi skal sette grenser for olje- og gassindustriens ønske om å få drive aktivitet overalt. Det innebærer blant annet et nei til petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Politiske beslutninger kan legge til rette for at det skapes arbeidsplasser og økonomisk utvikling. Men det er avgjørende at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Vi må ha en målrettet satsing på forskning og innovasjon, spesielt trengs en storstilt satsing på forskning som gir kommersielle resultater og som genererer grunnlag for nye bedrifter.

Dessverre viser rapporter at det har blitt langt færre gründere de siste årene. I framtiden vil det være flere som ønsker å bestemme over egen arbeidsdag, flere av oss ønsker å være frie til å bestemme hvor og når vi vil jobbe. Derfor er det et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag. For Venstre er det også av hensyn til maktspredning viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter.

For et sosialliberalt parti som Venstre, handler politikk til syvende og sist om hvert menneskes frihet til å leve gode liv. Det kan høres selvsagt ut, men i dag ofres disse tankene når temaet er innvandring, ruspolitikk eller personvern. Enkeltmenneskets rett til bevege seg fritt blir ikke så viktig når grensene skal beskyttes. Enkeltmenneskets rett til å oppholde seg i det offentlige rom blir ikke så viktig når narkotika skal utryddes. Venstre vil ha en kursendring slik at vi ikke ofrer det som er riktig, kun fordi det er praktisk.

Venstre har en rekke forslag som vil gjeninnføre verdigheten i asyl og innvandringspolitikken. Vi går inn for betydelige reformer i rusomsorgen, med garanti om behandlingsplass innen 24 timer. Og vi vil at den enkelte skal ha eiendomsretten til informasjon om sine personopplysninger slik at disse aldri skal kunne brukes uten samtykke.

Venstre har de gode politiske løsningene. Folk skal ha frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. For å få det til trengs et sterkt liberalt sentrum.

Denne kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**