Brannfarlige tunneler

NRK melder i dag at nesten 200 norske veitunneler er kledt i et brannfarlig stoff, og at Statens vegvesen kun har fått fjernet stoffet fra 11 tunneler de siste 6 årene. – Det er overraskende og beklagelig at det har tatt så lang tid å fjerne det brannfarlige skummet fra norske tunneler, og også fra flere tunneler i vårt fylke, sier Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Kjartan Almenning

Venstre foreslo i 2007 å opprette et uavhengig veitilsyn. Regjeringa valgte å utrede forslaget, og saken er nå på høring.

– Det haster nå å få et slikt uavhengig tilsyn på plass. Stadig flere mister livet i trafikken. Samferdselsministeren har brukt lang til på å utrede behovet for et eget tilsyn til tross for at nær samtlige interesserorganisasjoner har gitt klart uttrykk for at behovet er tilstede, mener Vera Lysklætt.
– Det er viktig å opprette et uavhengig veitilsyn for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Vi ønsker dette med bakgrunn i prinsippet om at kontroll- og tilsynsoppgaver må foregå uavhengig av parter som har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjekter. Et slikt tilsyn kan også bidra til mer åpenhet og kvalifisert diskusjon om utfordringene innen trafikksikkerhet, sier Vera Lysklætt.

Etter flere år hvor trenden har gått i retning av færre drepte i trafikken i Norge, har denne positive utviklingen nå snudd. Ifølge statistikk fra SSB så opplevde vi en økning i antallet drepte i trafikken i årene 2006-2008, mot bunnåret i 2005.

– I dag driver Statens vegvesen tilsyn med eget arbeid. Venstre mener dette gjør det vanskelig for uavhengige aktører og offentligheten å få informasjon og innsyn. Det er også uheldig at Statens vegvesen sitter på alle sider av bordet innenfor et område som til enhver tid krever stor åpenhet overfor publikum.

Lysklætt viser også til at tilsynsmyndigheter innen luftfarten og jernbanen er uavhengige, slik som luftfartstilsynet og jernbanetilsynet.

– Det er naturlig å utvide denne tilnærmingen til også å omfatte veisektoren. Innenfor samferdselssektoren er det jo tross alt på vegene at flest mennesker årlig omkommer eller skades alvorlig, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**