Vi vil leve lenge vi

Venstre ønsker aktive eldre, både fordi det gir god helse og trivsel for den enkelte og fordi vi trenger flere til frivillig arbeid og gjerne som arbeidstakere, også etter pensjonsaldersgrensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Vi vil leve lenge vi
Av Roar Sollied, stortingskandidat for Venstre i Troms

Roar Sollied 07

Venstre ønsker aktive eldre, både fordi det gir god helse og trivsel for den enkelte og fordi vi trenger flere til frivillig arbeid og gjerne som arbeidstakere, også etter pensjonsaldersgrensen. Folk lever lenger enn før og er relativt sett friskere enn før.

En aktiv alderdom

eldre ektepar

Foto: Morguefile.com

Eldre mennesker med et langt livs erfaring er en ressurs. Samtidig er det viktig for eldre å beholde et rikt liv og ei god helse, mentalt og fysisk, ved å være i aktivitet og til nytte for andre. Godt voksne mennesker må også kunne få utdanningstilbud i livslang læring. Det kan fortsatt være viktig for fritidssysler og oppgaver man skal løse, eller gi en personlig tilfredsstillelse, sosialt samkvem, livslyst og ny energi.

Bedre helsetilbud
Venstre vil ha en velferdsreform som flytter spesialisthelsetjenester til primærhelsetjenesten lokalt. I dag blir syke eldre ofte sendt fram og tilbake mellom sykehus og sykehjem. Det er uverdig. Venstre vil ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehussektoren og gi flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer og lidelser på sykehjemmene. Ved å styrke primærhelsetjenesten og ved å bedre samhandlingen mellom sykehus og primærtjenesten vil vi kunne få færre reinnleggelser i sykehus, bedre rehabilitering og økt verdighet både for pasienter og pårørende.

Tilgangen til et psykisk helsetilbud må bli en like selvfølgelig del av primærhelsetjenesten som allmennlegetjenesten, helsesøster- og fysioterapitjenesten. Venstre vil stimulere til økt forskning på alternativ behandling, sikre at slik behandling foregår på en så trygg måte som mulig, og at alternativ behandling som har påviselig effekt, blir framhevet. Venstre vil også utvide den offentlig finansierte tannhelsebehandlingen.

Retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det.

Frivillighet
Venstre vil øke minstepensjonen til 2G, men også stimulere til at kommuner og frivillige organisasjoner ansetter pensjonister som står utenfor arbeidslivet til lettere omsorgsoppgaver, for eksempel gjennom å halvere eller fjerne arbeidsgiveravgiften. Venstre vil gi momskompensasjon for frivilligheten, slik at organisasjonene får lettere driftsvilkår. Venstre velger å gi mer til dem som trenger det mest. Du kan velge Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**