Kunnskapsfylket Rogaland

Vi tilegner oss kunnskap hele livet. Det er fundamentet for utvikling og framgang. Rogaland skal styrkes som kunnskapsfylke. Det betyr blant annet at vi må styrke kunnskapsbaserte næringer og drive utstrakt forskningsarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kompetanseår

Vi legger grunnlaget for det liberale kunnskapssamfunnet i skolen. Venstre prioriterer en offentlig skole av høy kvalitet. Den viktigste faktoren for en god skole er læreren. Derfor vil Venstre ha en systematisk satsing på lærerne.

Høyere utdanning og forskning er bærebjelker for å sikre velferd, miljø, demokrati og et nyskapende næringsliv. Vi vil styrke Universitetet i Stavanger og høgskolene og forskningsinstitusjonene i fylket.

Vi må også videreutvikle et kunnskapsbasert næringsliv. Utdanningsinstitusjonene og næringslivet må samarbeide tett for å sikre at vi alltid har høyt kvalifiserte fagfolk.

Vi vil arbeide aktivt for å redusere frafallet i den videregående skolen. Vi må ha tilbud om tilrettelagt undervisning både i grunnskolen og den videregående skolen.

Morgendagens utfordringer kan bare møtes med morgendagens løsninger. Vi må legge til rette for å utvikle et samfunn, der vårt viktigste fortrinn er den kunnskapen vi formidler videre til kommende generasjoner.

Venstre vil:

innføre systematisk videreutdanning for lærere gjennom å innføre et kompetanseår

innføre nasjonal rekrutteringsplan for lærere

innføre en 5-årig lærerutdanning på mastergradsnivå og skjerpe opptakskravene til lærerutdanningen

styrke forskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner

rette opp ubalansen som gjør at Universitetet i Stavanger får mindre til forskning enn andre universiteter

øke «Fondet for forskning og nyskaping» til 150 milliarder innen 2010

styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale ordninger for gründere

bedre rådgivingstjenesten i grunnskolen og sikre god oppfølging av elevene i videregående skole

sette kommunene og fylket i stand til å øke lærertettheten i skolene og gi gode tilbud om tilpasset opplæring

arbeide for flere studentboliger og gode kultur og velferdstilbud for studentene i fylket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**