Venstres politikk for Drammen

Drammen Næringslivsforening inviterte mandag 10 august politikerne til samtalelunsj. Temaene som skulle debatteres var kollektivtrafikk (buss), havna og høyskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Nettbuss har hatt en god økning i antall reisende de siste årene. Likevel møter Nettbuss problemer med sin trafikkavvikling, i forbindelse med rushtrafikken i Drammen. De utfordret politikerne på hvor langt de vil strekke seg for å få bedre flyt i trafikken. Venstre ønsker en økt satsing på kollektivbruk, spesielt i byene. Vi har derfor programfestet økte statlige overføringer til kollektivsatsing, i tillegg til at vi vil bedre belønningsordningen for kommuner som lykkes i å overføre trafikk fra privatbil til kollektiv. Lokalt er Venstre for tiltak som kan øke kapasiteten i kollektivtrafikken og bedre punktligheten ved å lette bussenes fremkommelighet. Dette dreier seg om tiltak som for eksempel sambruksfelt i Rosenkrantzgata, stenging av Bybrua for privat trafikk når Øvre Sund Bru er ferdig, etablere og bedre holdeplasser og forsere utskifting av gammelt bussmateriell.

Havna i Drammen jobber med kapasitetsutvidelse. Deres utfordringer er dårlig samhandling mellom kommunene med hensyn til å bedre tilkomstveiene til hamna. Som stamnetthavn er det statens oppgave å sørge for tilknytning til E18. Selv om Venstre lokalt vil beholde havna som en liten nisjehavn for Drammen, vil vi bidra til at den aktiviteten som er der drives effektivt og miljøvennlig. Venstre støtter derfor helhjertet opp om Buskerudbyen, et prosjekt som skal sørge for samhandling mellom kommunene med hensyn til arealplanlegging og transport. Dette er også viktig for effektiv kollektivtrafikk i Nedre Buskerud. Venstre har programfestet at sjøtransport skal ligge under Samferdselsdepartementet, som også er havnas ønske.

Høgskolen i Buskerud har store ambisjoner om å bygge opp sin forskningskompetanse og å kunne tilby doktorgradsutdanninger innen flere områder. Disse ambisjonene er sammenfallende med Venstres ønsker om en sterk satsing på forskning. Vi vil bidra til å øke basisbevilgningene til forskningsinstitusjonene, slik at husleie og utstyrsbehov ikke skal stoppe utviklingen. Høgskolen har bl.a. et godt samarbeid med Geriatrisk kompetansesenter i Drammen og tilbyr master og etter hvert doktorgrad, i helsefag knyttet til syke eldre. Dette er i overenskommelse med Venstres mål om en ny velferdsreform, hvor kompetansen og fagmiljøet skal styrkes i kommunene for bedre omsorg.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**