Belønningsordning for sykkel

Venstre vil ha belønningsordning for byer som satser på sykkel etter modell av belønningsordningen for kollektivsatsing. Staten bør komme på banen og stille med penger til byer som etter lokale initiativ iverksetter tiltak for å gjøre byer mer sykkelvennlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Olav Kasland 3. kandidat, Tonje Løwer Gurholt 1. kandidat og Gustav Søvde 2. kandidat for Telemark V

Olav Kasland 3. kandidat, Tonje Løwer Gurholt 1. kandidat og Gustav Søvde 2. kandidat for Telemark V
Foto: Atle Rui

Belønningsordning for sykkel
Telemark Venstres førstekandidat Tonje Løwer Gurholt vil ha på plass en belønningsordning for byer som satser på sykkeltiltak etter modell av belønningsordningen for kollektivtrafikk. En slik ordning vil være et godt klimatiltak, god samfunnsøkonomi og godt for folkehelsen, sier Løwer Gurholt.

Det er viktig at slike initiativ tas lokalt og at staten stiller opp med hjelp til finansieringen i tillegg til det byene selv bruker på ordningen.

— Men en slik sykkelstimulans bør gjelde i alle byer, ikke bare i de store. Jeg tror sykkeltiltak vil kunne gi vel så god effekt i små og mellomstore byer som i storbyene, for her vil sykkel også være et alternativ til tradisjonelle kollektivtiltak, sier hun.

Godt for folkehelsen og klima

Løwer Gurholt peker på at økt bruk av sykkel også vil redusere lokal forurensning.

— Det er et klimatiltak, det er god samfunnsøkonomi, det bedrer framkommeligheten og gir oss bedre folkehelse, sier Løwer Gurholt

Lokalt initiativ – statlige midler
Tonje Løwer Gurholt mener at initiativene for sykkeltiltakene må komme lokalt, slik det nå gjøres i Grenland

— Det viktigste er å få gjennomslag for ideen slik at vi kan få til en belønningsordning for sykkel. Så skal staten stille opp med penger i tillegg til det som byene selv bruker på dette, sier hun.
Løwer Gurholt mener at om noen byer kommer i gang med dette vil flere følge etter.

God smitteeffekt
— Byene må vise vilje til å satse på økt sykkelbruk. En statlig belønningsordning vil da virke som en ekstra stimulans. I tillegg vil byer kunne lære av gode eksempler fra andre byer. Det skal ikke så mange statlige millioner til for å få byer til å prioritere sykkeltiltak økonomisk. Effekten kan fort bli stor, sier Løwer Gurholt.

Likebehandle sykkel med bil
– Et annet viktig grep for at flere skal sykle, er å likebehandle eller favorisere sykkelbruk i statlig regelverk. Det betyr i praksis at i de tilfeller hvor du etter statens regulativ er berettiget kilometergodtgjørelse for bil, så skal du også ha krav på det hvis du bruker sykkel, sier Løwer Gurholt

Venstre vil:
At andelen av reisende med sykkel skal være 12 prosent innen 2020
Stimulere bedrifter til å tilrettelegge for økt andel arbeidsreisende med kollektivtrafikk, sykkel og gang.
Innføre en belønningsordning for økning av andel sykkelreiser
Sats langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang og sykkelveinett
Likebehandle eller favorisere sykkel sammenlignet med bruk av bil i alt statlig regelverk og økonomiske virkemidler. Dvs kilometergodtgjørelse for å sykle i jobb, i de til feller hvor du ville fått kilometergodtgjørelser for å ta bil.
Tilrettelegge for bedre by- og tettstedplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**