Regjeringen svikter barnehagene

Venstre mener at tilfredsstillende pedagogisk dekning er avgjørende for kvaliteten i barnehagene, skriver Jon Julius Sandal i Akers Avis Groruddalen, 19.8.2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Julius Sandal

Foto: privat

At barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til barn og ikke et oppbevaringssted bekymrer imidlertid ikke regjeringspartiet SV.

Barnehagesektoren står overfor store rekrutteringsutfordringer. I den kommende stortingsperioden vil Venstre derfor vektlegge en utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger.

I det alternative statsbudsjettet for 2009 foreslo Venstre at det skulle bevilges 25 mill. kroner til en rekrutterings- og kompetansehevingspakke for å øke antallet kvalifiserte førskolelære. I tillegg ønsket Venstre å bevilge 10 mill. kroner til forskning og utviklingstiltak innenfor barnehagesektoren. Dette er i tråd med Venstres øvrige satsing på forskning. Det er verdt å merke seg at Venstres forslag ble nedstemt av SV og den rødgrønne regjeringen.

Regjeringens ferske stortingsmelding om kvalitet i barnehagen er blitt karakterisert av Utdanningsforbundet som et hvileskjær. Utdanningsforbundet har uttalt at regjeringens ambisjonsnivå for økt pedagogtetthet er for svakt og har etterlyst mer konkrete tiltak for kvalitetsutvikling i barnehagene.

Pedagognormen i norske barnehager (dvs. andel personale med førskolelærerutdanning) er i følge OECD vesentlig lavere enn i våre naboland. I norske barnehager er normen at om lag en tredjedel av de ansatte skal ha relevant pedagogisk utdanning, mens pedagognormen i for eksempel Sverige er på 50 prosent og i Danmark er pedagognormen 60 prosent.

Men selv med lav pedagognorm klarer ikke barnehagene å rekruttere mange nok førskolelærere og i dag mangler det over 4000 førskolelærere i norske barnehager. Regjeringens svar på de store utfordringene er et økt fokus på kartlegging av enkeltbarns kunnskaper og ferdigheter. Venstre er kritisk til dette og mener at en slik kartlegging av enkeltbarns ferdigheter ikke fanger opp kriteriene for kvalitet i barnehagene.

Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning. Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile. Men det skal også være mangfold, kvalitet og valgfrihet i tilbudet. I motsetning til SV ønsker Venstre derfor likebehandling mellom private og kommunale barnehager. Det viktigste for Venstre er ikke hvem som leverer tjenestene men at barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til alle barn. En forutsetning for kvalitet i norske barnehager er først og fremst å øke antallet kvalifiserte førskolelære.

Jon Julius Sandal
pedagogisk leder og nestleder i Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**