Grande spør ministeren om Polarmuseet

-Staten kan ikke drive med sanksjoner mot et museum som ikke rår over sin egen skjebne, sa Venstre-politikerne Grande og Sollied i juli i år etter at Kulturdepartementet på tredje året utelater å gi driftsstøtte til Polarmuseet i Tromsø. I dag oversendes skriftlig spørsmål til Kulturministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Dagfinn Stefanussen

Venstre følger opp Polarmuseum-saka. På oppfordring fra Roar Sollied spør stortingsrepresentant Trine Skei Grande om Kulturministeren er villig å støtte Polarmuseet fram til neste konsolidering med det påtemkte Nordområdemuseet.

Skriftlig spørsmål
til Kulturministeren

fra Trine Skei Grande (V)
om Polarmuseets økonomiske situasjon
31. august 2009

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kultur- og kirkeministeren :

Med bakgrunn i den prekære økonomiske situasjonen for Polarmuseet og den usikre prog resjonen rundt prosjektet Nordområdemuseet, er statsråden villig til å sørge for at Polarmuseet i Tromsø kan holdes i drift fram til neste konsolidering er et faktum?

Begrunnelse:

Polarmuseet i Tromsø er et av de best besøkte museene i landsdelen, med over 30 000 besøkende årlig, og deres samlinger og formidling har nasjonal og internasjonal viktighet.

Undertegnede er kjent med at Polarmuseet fikk avslag på søknad om driftsstøtte/prosjektstøtte våren 2009, jf. brev fra departementet 27. mai . d.å. Undertegnede er videre kjent med at selv ikke i Polaråret ble dette museet tilgodesett med statsstøtte.

Undertegnede mener det er grunn til å se på denne saken på nyt t, slik at Polarmuseet blir tildelt driftsstøtte. Polarmuseet bør i tillegg få kompensert for tidligere uteblitt statsstøtte, ettersom uteblitt støtte har satt dette nasjonalt viktige museet i en svært prekær økonomisk situasjon.

Det anses som urimelig at Polarmuseet også etter en faktisk konsolidering skal bli avskåret fra statsstøtte. Det kan ikke være slik at visjoner om en ny konsolidering skal være grunn til utsettelse av statsstøtte. Pola rm useet må uansett holdes oppe fram til en ny konstellasjon eventuelt er på plass.

Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**