Nedbygging av jordbruksarealer

Daglig forsvinner et jordareal i Norge på størrelse med sju—åtte fotballbaner. Presset mot matjorda er sterkt. Veier/jernbane, boliger, skoler/barnehager og andre offentlige formål har spist grådig av det lokale jordsmonnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

Presset er paradoksalt nok også størst der det er viktigst å ta vare på jordbruksarealene for å opprettholde et kostnadseffektivt landbruk i framtida, slik som i Vestfold. KOSTRA-tall fra fylket vårt sier at det i perioden 1991-2007 er blitt omdisponert 15.000 dekar eller 3,4 % dyrket areal.

Venstre mener at boligbygging på dyrket mark bør unngås, og bruk av dyrket mark til nærings- og offentlige formål bør kun skje dersom anvendelsen stiller særskilte krav til slik byggegrunn eller det er overordnede samfunnsmessige forhold som gjør at dyrkbar jord må tas i bruk. Vi betviler samtidig at etablering av butikk, golfbaner eller fotballbaner er viktige nok til at jordvernet må vike.

I en verden som sulter og i en verden som etterspør mat, burde vi prioritere å ta vare på det lille potensialet vi har til matproduksjon. Forskere mener at klimaendringene kan endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. Skulle kornhøsten i USA slå feil, kan det bli matkrise i store deler av verden.

Karin Frøyd

For Venstre er det viktig å sikre og ha et ansvar for våre begrensede matproduksjonsarealer for framtida.

Karin S. Frøyd,
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**