Hvorfor stemme Venstre?

Norge er et godt samfunn der de fleste av oss har det best i verden. Det er lov å være takknemlig for det vi har. Det er lov å være glad for at lever i et av verdens rikeste og fredeligste land, at de fleste har mat, hus, skole , arbeid, helse og gode velferdsordninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vårt samfunn er bygd opp gjennom et politisk vekselbruk mellom tre politiske søyler i norsk politikk: De sosialliberale (Venstre), de konservative (Høyre), og de sosialistiske (Arbeiderpartiet). Ut fra disse søylene har flere partier blitt dannet ut fra ulike interesser. Denne trekanten har på ulike vis bidratt til at vi har funnet gode løsninger for den enkeltes rettighet og verdighet, for bedrifters mulighet til å etablere og skape arbeidsplasser, for felles velferdsordninger, fordeling av makt og oppgaver mellom stat og kommune, det enkelte menneske sine plikter og rettigheter, muligheter og egenverdi.

Venstre som ligger i sentrum av det politiske landskap, vet derfor at det finnes gode løsninger på ulike spørsmål både til høyre og venstre, samtidig som vi er sterkt opptatt av å få innflytelse på saker som handler om miljø, skole, småbedrifter, sosialt ansvar, miljø, kultur, menneskerettigheter og personvern. Et sterkt Venstre i sentrum vil derfor være viktig uansett regjering:
1. I regjering med Krf og Høyre vil et sterkere Venstre sammen med Krf., balansere bedre med Høyre og få større gjennomslag.
2. I opposisjon til en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet, vil Venstre forhandle og bidra til å finne løsninger inn mot sentrum i norsk politikk.
3. I opposisjon til en flertallsregjering vil vi være konstruktive, bidra til brede forlik på langsiktige saker, være en kritisk røst i enkeltsaker og en vakthund for åpenhet, ytringsfrihet, ærlighet og maktspredning.

Vi trenger politikk som gir mer til de som trenger det mest, ikke enda mer til de som har nok fra før. Vi trenger politikk som hindrer barn i å leve i fattigdom, sikrer fattige en garantert minsteinntekt (borgerlønn), gir de med lav inntekt mulighet for egen bolig, skjermer mennesker mot vold og overgrep, hjelper rusavhengige ut av avhengigheten ved å tilby behandling 24 timer etter avrusning, gir kriminelle muligheter til ærlig arbeid etter soning, sikrer ungdom som slutter i videregående skole aktivitet umiddelbart, sikrer lærlingplass under utdanning, gir innvandrere språkopplæring både gjennom opplæring og arbeidspraksis, legger praktisk til rette for funksjonshemmede, og gir eldre sykehjemsplass når det er nødvendig.

Vi trenger større satsing på næringsutvikling, bedriftsetableringer, kommuner, forskning, skole, med bl. systematisk mulighet for etterutdanning av lærere. Venstre mener vi trenger politikk som gir rom for og støtter opp om positive muligheter, verdiskaping, kreativitet, kunnskapstørste, nysgjerrighet, toleranse, respekt, sosiale felleskap, verdier, det enkelte menneske og miljø.
Venstre fokuserer på miljø, kunnskap og velferd. Miljø er livsgrunnlaget vårt, kunnskap er døra til arbeid og utvikling, velferd er tryggheten vår.

Undertegnede garanterer å være en aktiv politiker for Nordland. Det nasjonale ansvaret som Stortinget har, må kombineres med ombudsrollen for det fylket vi representerer.
Vil du gi meg den tilliten, så ber jeg deg:
Stem Venstre!

Vennlig hilsen
Berit Woie Berg, 1.kandidat for Nordland Venstre.

fylkesbrosjyre Nordland 2009
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**