Venstre – til å stole på i arealsaker

Larvik kommunes arealplan er nylig blitt sendt i retur fra overordnede myndigheter uten realitetsbehandling. Ifølge både fylkesmann, fylkeskommune og Statens vegvesen inneholder planen et høyt konfliktnivå da endret arealbruk for svært mange av de foreslåtte områder strider mot nasjonale og regionale retningslinjer og interesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Reguleringsplan

Planforslaget mangler også konsekvensutredninger på overordnet nivå og for enkelte områder, ifølge overordnede instanser.

Miljøpartiet Venstre er ikke overrasket over at det reageres på denne måten. Underveis i prosessarbeidet med kommuneplanens arealdel har vi utallige ganger advart mot en for ekspansiv plan. Vi har ønsket å skåne landbruks-, natur- og friluftsområdene for omdisponering idet vi mener vern av dyrkbar jord og verdifulle skogsarealer er viktig. Vi har satt på bremsen i strandsonen der altfor mange nye arealer for fritidsbebyggelse, camping og småbåthavner er blitt foreslått. Der det har vært en fornuftig omdisponering av areal (tilrettelegging for parkering og tilgjengelighet bl.a.), har vi støttet dette. Venstre, som også er et næringsparti, ser positivt på enkelte nye områder for utleiehytter dersom disse ikke direkte ligger i strandsonen. Vi ser behovet for disse.

Arealforvaltningen er et sentralt verktøy i utformingen av framtidas Larvik. Disponeringer gjort i dag vil forme vilkåra for mange generasjoner Larvik-borgere framover.

Forvaltningen av kommunens totalareal skal sikre innbyggernes livskvalitet på kort og lang sikt, gjennom å ivareta fellesskapets behov uten å begrense enkeltborgerens frihet mer enn tvingende nødvendig.

Den optimale anvendelsen ligger i skjæringspunktet mellom mange behov og interesser: Næringsgrunnlaget, offentlige tiltak, boligbygging, fritid (kultur- og naturbasert), estetikk, matproduksjon, naturen og dyrelivets egenverdi og ansvaret for bærekraftig utvikling.

Karin Frøyd

Foto: Tone M. A.

Nå imøteser Venstre en samhandlingsprosess etter lovverket hvor det utredes og avklares mest mulig mellom kommunen og de overordnede myndigheter før arealplanen på ny sendes til behandling og offentlig ettersyn. Venstre vil mer enn gjerne delta her og bidra til en god prosess.

Vi er å stole på i arealpolitikken.

Karin S. Frøyd
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**