Kommuneplanen 2009-2022

Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har sagt nei til flere av forslagene fremmet i Kommuneplanen for Randaberg 2009-2022. Venstre er fornøyd med å få støtte for vernetanken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkeskommunen (fylkesutvalget) anbefaler (faglig råd) at Golfanlegget på Tunge tilsvarende 191 dekar ikke gjøres permanent (dispensasjon gitt for 2004-2014), men tilbakeføres til jordbruk og utgår som golfanlegg. Fylket sier nei til omdisponering av 22 dekar til Hestesportsenter ved Steindal Gård fordi det må betraktes som et rent idrettsanlegg med betydelig bygningsmasse, nei til omdisponering ved Randabergveien næringsområde av 40 dekar mot sør (Tønnes Rygg), og en påminnelse: 1.Kartet for Randaberg må vise den regionale grøntstrukturen. 2.Kulturminner må omtales som eget tema og det må foretas undersøkelser i blant annet området Harestadvika-Mekjarvik. 3.Arealregnskap må gjøres og det må gjøres samlet hva angår endringer i arealbruken. Fylkesutvalget har ingen merknader til forslaget om nye 38 dekar (29 + 9) på boligbygging på Grødem.
Fylkesmannen ved fylkeslandbruksstyret har enstemmig fremmet innsigelse mot kommunens forslag til veiforbindelse mellom Finnestadgeilen og Randaberveien (ved Raft).
Fylkesmannen har trukket tilbake sin aksept fra 1998 om å tillate utvidet næringsområde for Mekjarvik vest – på grunn av presset mot Jæren landskapsvernområde, de svært viktige landbruksområdene, den brutale punktering av et landskapsrom med store landskapsverdier knyttet til strand og kulturlandskap. En eventuell avskjerming er både vanskelig og utilstrekkelig, ifølge fylkeslandbruksstyret.
Og Fylkesmannen fremmer innsigelse mot å omdisponerer landbruksareal ved rundkjøringen ved Finnestadgeilen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**