Venstre`s syn på kollektivtrafikken i Atlanterhavstunnelen

Vår listekandidat til Stortinget Ragnhild Helseth har skrevet et leserinnlegg i Tidens Krav om Venstre`s syn på kollektivtrafikken i Atlanterhavstunnelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp ved kollektivtrafikk
Det er et generelt og opplagt mål at veiene skal ha god fremkommelighet for biltrafikk. Etter hvert har vi også blitt gode på å bygge ut gang- og sykkelveinettet. Og -, om du kjører bil, reiser kollektivt, går eller sykler skal du trygt kunne ta deg frem.
Atlanterhavstunnelen blir en milepel i samferdsel for våre to nabokommuner Kristiansund og Averøy. Hele befolkningen forventer at Atlanterhavstunnelen vil bidra til et tettere samkvem mellom innbyggerne i våre to kommuner, både når det gjelder felles bo- og arbeidsmarked , utdanning, kultur og reiseliv. Et godt kollektivtilbud er avgjørende for at alle, uansett alder, skal kunne ta seg fram mellom Kristiansund og Averøy. I øyeblikket ser det ikke ut til at man greier å oppnå dette.
Tunnelen åpner snart. Både lokalpolitikere og de reisende har påpekt at løsningen for busstilbudet , slik det er foreslått, vil bli en forringelse av dagens kollektivtilbud. Tunnelen gir økt fleksibilitet for bilbrukere, men ikke for de som vil reise på en mer miljøvennlig måte slik som med sykkel eller buss. Dette er det vanskelig å godta.
Venstre sitt Stortingsprogram sier at samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: God mobilitet for hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskaping for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning alle tre mål på samme tid: Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp.
Venstre vil ha en bedre og mer moderne samferdselspolitikk i neste stortingsperiode.
Vi vil gi økonomisk belønning til byer, fylker og transportetater som når sine miljømål, og gi stor frihet til å ta i bruk virkemidler som sikrer at målene nås.
For kollektivtrafikken vil vi øke bevilgninger over belønningsordningen med 1 milliard kroner i året. Dette for å premiere kommuner og fylker som satser på kollektivtrafikk. Belønningsordningen skal omfatte flere byområder i tillegg til storbyene. Byer som viser vilje til å satse på kollektivtrafikk skal premieres. Ansvaret for kollektivtrafikken overføres til de byområder som ønsker det.

Venstre mener at det planlagte busstilbudet mellom Kristiansund og Averøy innebærer en begrensning i folks frihet og for deltagelse i fellesskapet. Vi mener at man skal kunne velge om man vil løpe etter pendlerbussen rett etter jobb, eller i stedet sitte en stund sammen med venner på en kafe — eller handle litt eller gå på kino.
Kollektivtilbudet generelt vil ha faktisk virkning for vår deltakelse i og opplevelse av fellesskapet. Et godt busstilbud gjennom Atlanterhavstunnelen vil ha stor betydning for alle disse tre områdene; verdiskaping, mobilitet og arbeidet mot nullutslipp. En stor satsing på buss vil gi økt frihet til befolkningen uansett alder.

Ragnhild Helseth
Listekandidat
Venstres Storingsliste i Møre og Romsdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**