Behold forskningsministeren!

Venstre vil beholde en egen forskningsminister, men vil ikke skille forsking fra høyere utdanning. Det skal fortsatt ære samlet i Kunnskapsdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Forskning

Foto: Microsoft

Venstre advarer sterkt mot å flytte ansvaret for forskningspolitikken fra Kunnskapsdepartementet til et av de andre departementene, og dermed skille forskning fra høyere utdanning. Man er nødt til å se sammenhengene mellom disse, og det er helt avgjørende at de er samlet under ett departement. Venstre mener likevel at det fortsatt er behov for en egen forskningsminister i dagens departement.

Etter fire år med rødgrønn sulteforing av forsknings-, universitets- og høyskolesektoren krever Venstre at den nye regjeringserklæringen og budsjettforslaget for 2010 må innebære en kraftig og forpliktende forsknings- og utdanningsprofil. Tiden er inne for et forskningsløft, fordi en slik prioritering er grunnleggende nødvendig i den videre byggingen av kunnskaps-, velferds- og lavutslippssamfunnet.

I hver budsjettbehandling i forrige stortingsperiode var Venstre partiet som konsekvent foreslo mest vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning. Det vil vi fortsette med. Kunnskap har vært og vil fortsette å være vår budsjettmessige førsteprioritet.

Verken budsjettene eller forskningsmeldingen som kom i vår har bidratt til å endre inntrykket av at de rødgrønne regjeringspartiene viser svært liten vilje til å prioritere forskning og høyere utdanning. Etter å blant annet ha redusert forslag om økt beholdning i Fondet for forskning og nyskaping med 14 mrd. kroner, innført et hvileskjær i bevilgningene til universiteter og høyskoler, strammet inn i den velfungerende og ubyråkratiske SkatteFUNN-ordningen og brutt opptrappingsplanen for stipendiater, har de rødgrønne også valgt å nedjustere ambisjonene for norsk forskning ved å ikke tallfeste når målet om 3 prosent av BNP til forskning skal innfris.

Venstre mener at det er et paradoks at de rødgrønne er mer enn villig til å sette forpliktende mål innenfor bistands- og kulturfeltet, men ikke med hensyn til forskning. For å rette opp inntrykket av en regjering som neglisjerer forskning og høyere utdanning mener Venstre at den nye regjeringserklæringen og kommende budsjetter må være tydelige blant annet med hensyn til følgende punkter:
•At norsk forskningsinnsats skal økes til 3 prosent av BNP innen 2013, hvorav minst 1 prosent fra offentlige kilder.
•At Fondet for forskning og nyskaping må økes fra 72 mrd. kroner til 150 mrd. kroner allerede innen 2010.
•At basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner skal økes betydelig.
•At det skal utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for vitenskapelige stillinger ved våre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
•At bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av vitenskapelig utstyr og øvrig forskningsmessig infrastruktur skal økes og inngå i en forpliktende opptrapping.
•At samtlige beløpsgrenser i SkatteFUNN-ordningen økes, for på denne måten bidra til mer FoU i bedriftene.
•At ordninger som direkte stimulerer næringsrettet FoU, blant annet Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU), styrkes.
•At studiestøtten økes til å dekke 11 måneder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**