Flertallet i planutvalget sa ja til BCC utvidelse

Det faste utvalg for plansaker (FUP) i Stokke behandlet i sitt møte 14. oktober utkast til ny kommuneplan. Det er et omfattende dokument som gjelder perioden 2009-2020, som nå er til behandling i kommunen. En videre utvidelse av BCCs virksomhet er en av de sakene som opptar mange innbyggere, og resultatet av behandlingen i FUP ble en positiv innstilling til planene med 4-3 (2 H, KrF og FrP mot V og 2 AP).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kommuneplan Stokke kommune

Foto: Stokke kommune

Da saken var til behandling i kommuneplanutvalgets møte 19.8 i år sa dette utvalgets medlemmer (AP, FrP, KrF, SP) nei til megling mens H åpnet for megling.

Med vedtaket fra 14.10 åpnes det derfor for en økning av arealene slik rådmannen i kommunen gikk inn for.

Fra Venstres side var det de sterkt negative sidene som var omtalt i konsekvensutredningen for natur, miljø og samfunn som var helt avgjørende. I tillegg er det klart at også flere av de 61 innkomne høringsuttalelsene syn på utvidelsen har hatt innvrikning. Møteprotokk fra behandlingen i planutvalget finner du på denne linken.

Saken går nå til behandling i kommuneplanutvalget og Hovedutvalg for administrasjons møte 21. oktober før sluttbehandling i kommunestyret 2. november.

Kåre Pettersen (V)
Leder av planutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**