Et liberalt blikk på bystyremøte 22.oktober

Et bystyremøte med tungt sakskart ble som vanlig unnagjort i en fei uten de store debatter, men de få ganger Venstre representanten var på talerstolen ble han klubbet ned av ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Om ordføreren bare hadde en dårlig dag eller om Venstre representanten vikelig opptrede respektløst fra talerstolen skal være usagt. Men tre ganger under dagens bystyremøte fikk Venstre representanten represalie fra ordføreren, en var dog svært berettiget, da Venstrerepresentanten kom med en utbruddskommentar under et av innleggende til representanten fra Rødt. Dette er ikke god dannelse og det er positivt at ordføreren kommenterte dette. Men klubbing under innleggene er representanten mer uenig i. Det som er så frustrerende med å bli klubbet er at man blir helt satt ut på talerstolen og glemmer fullstendig sine argumenter. Dette er velskjent maktteknikk. Venstrerepresentanten mener selvfølgelig at klubbingen var unødvendig og vil ta dette personlig opp med ordføreren på et senere tidspunkt.

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank

Oktobermøtet er fullt av tertialrapporter, en økonomisk situasjonsrapport over situasjonen i kommunen og i de kommunale selskapene. Disse diskuteres i hovedsak i formannskapet, så utenom små kommentarer fra opposisjonspartiene ble disse bare tatt til orientering. Det er helse og sosialsektoren (HS) som fortsatt sliter i Bodø kommune, og posisjonen bruker mer midler enn det er inntjening for, men heldige omstendigheter med lav rente gir 20 millioner ekstra i kommune kassen og man kommer trolig i ballanse de på de fleste områder ved årets slutt, utenom i HS- sektoren, hvor det er store utfordringer. Av de kommunale selskapene er det Bodø Spektrum med badeland som sliter mest pga redusert kjøp av tjenester i form av svømmetimer for kommunens skoleelever og økt husleie.

Bystyret har åpnet for borgerinnlegg før møtestart. Det var positivt at Nedre-Rønvik velforening brukte den nyopprettete borgerretten til å holde et innlegg under åpen halvtime i bystyret. Innlegget gjaldt saken om "Årnesveien 4 — boliger for rus-/ psykiatri". Innlegget var engasjerende og argumentene for bedre informasjon og større mulighet for involvering i prosessen legitim. Ved selve saksbehandlingen argumenterte posisjonen stort sett om at den planlagte institusjonen var bra, iht Ruspolitisk handlingsplan og innebar ufarlig brukergruppe som bare fordommer og NMB-mentalitet (not in my backyard) var mot. Venstre representanten og andre opposisjonsparti argumenterte som representanten fra velforeningen, om behov for bedre informasjon og involvering av nærmiljøet var viktig.

Det var noen få saker som skape noe debatt i dagens bystyresal, men de fleste saker gikk gjennom etter avtaler på posisjonskammerset som vanlig. Dog positivt var det å oppleve at dispensasjonsiveren til AP i plansakene endelig fikk seg et nederlag. I plansaken om Grensen, et utbyggings prosjekt som bryter med eksisterende plankart i Plysjbyen ble Arbeiderpartiet og Krf stående alene. Dermed ble ikke utbyggingsplanen vedtatt, og i alle fall satt på vent til en ny sentrumsplan foreligger. Dette er en positiv utvikling man bare kan håpe fortsetter. Det står respekt av Senterpartiet og Sosialistisk Venstre parti som i denne saken stemte i samråd med sin politikk og mot posisjonspisken. Andre plansaker, inklusive vern av Plysjbyen gikk gjennom uten debatt. Overraskende at våre borgelige opposisjonspartnere ikke hadde noen anmerkninger til den foregående verneiveren som nå foregår i plansakene. Først Svenskbyen, nå Plysjbyen. Etter å ha blitt nedstemt i PNM-komiteen valgte Venstrerepresentanten å ikke fremme motstanden mot verneplanene på ny.

De kritikkverdige forholdene som ble avdekket av kontrollkomiteen ang reguleringsarbeidet vedrørende Løpshavn ble godt kommentert av partiet Rødt som var de som fikk satt problemstillingen på dagsorden. Det blir en gjennomgang av saksbehandlingsrutinene og det mest lovende som kom utav debatten var en oppfordring at man for framtiden burde alltid operere med det opprinnelige planforslaget og ikke siste korrigering. Slik vil det være lettere å oppdage når noen prosjekt gjennomgår mange små "mindre vesentlige justeringer" som til slutt i sum viser seg å bli ganske så vesentlige og som krever en utvidet administrativ og politisk behandling.

En viktig Venstre prinsippsak som gikk på å søke kommunaldepartementet om å være en forsøks kommunene med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011 var nok det som engasjerte Venstrerepresentanten mest av dagens saker. Positivt var det av man fikk Høyre og Rødt på lag for demokratiet og mot forslaget. Skremmende var det å høre naiviteten til Frp, AP og Krf om datasikkerhet og hvor engasjert ungdommen kommer til å bli bare vi får elektronisk stemmegivning.

En rekke viktige HS planer og saker ble gjennomgått og bare vedtatt uten nevneverdig debatt. Plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten 2010-2013, Lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige (LAV), Brannforebyggende tiltak, Freskt Bodø – et prosjekt for å utvikle partnerskap for folkehelse i Bodø kommune. Alle kjempegode planer, men som tvilsomt vil finne sin økonomiske rett ved budsjettforhandlningene i desember. Det er mange gode tanker, håp og ønsker i disse planene, bare synd at de stort sett bare blir hyllefyll.

Det man fant penger til, mot Venstre, Rødt og Frp sine stemmer var Bodø Glimt. Her gir man 3,5 millioner til Glimt etter en telefonhenvendelse — ingen skriftlig søknad, intet budsjett, intet begrunnelse utenom at de trengte penger.

Helt til sist, når klokken nærmet seg fem og store deler av bystyrets representanter hadde forlatt salen kom referatsaken om " Vurdering av konsekvensutredninger for avfallsenergigjenvinningsanlegg" opp. Det blir et nytt ekstra ordinært bystyre 19.november kl 9-11 hvor plassering av avfallsenergigjenvinningsanlegget skal vedtas. Et ønske og forslag fra Venstrerepresentanten om at det kanskje burde vært en ide å diskutere prinsipper for avfallshåndtering før man diskuterer plassering for forbrenningsanlegget ble stående udiskutert. Fikk dog en muntlig lovnad fra administrasjonen og et oversendelse forslag vedtatt om at under det ekstraordinære bystyremøtet ville bli en diskusjon for og mot forbrenningsanlegg før man diskuterer plassering, men hvorvidt dette vil skje gjenstår å se.

Terje Cruickshank
Bystyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**