Kunnskap og kvalitet som fokus

Utdanning har alltid vært av avgjørende betydning for samfunnets utvikling. Derfor er kunnskap og kompetanse det mest sentrale element for landets demokrati og verdiskapning. Skolen er vår viktigste allmenndannende
samfunnsinstitusjon. Formidling av verdier, holdninger, kunnskap og
ferdigheter er kjernen i skolens virksomhet. Østre Toten Venstre vil ha en
skole hvor kvalitet og innhold er viktigst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I de to siste periodene har skolestrukturen vært det sentrale temaet innenfor undervisnings—sektoren. Etter en lang og til dels opprivende prosess er nå skolestrukturen endelig fastlagt, og andre tema kan komme i fokus. Skolen er først og fremst en læringsarena. For å sikre et godt læringsmiljø er det nødvendig med kvalitet i alle ledd. Dette kan vi oppnå ved å

•1. Utarbeide konkrete planer for systematisk etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole og SFO.

•2. Fortsette nybygging og ombygging av skolene for å gjøre dem pedagogisk hensiktsmessige og øke trivselen både for elever og ansatte. Etter at utbyggingen av ungdomsskolen på Skreia er sluttført, vil Østre Toten Venstre rehabilitere Lena ungdomskole. Dette arbeidet må påbegynnes i løpet av perioden 2007-2011.

Slipp skolene fri!
Hver enkelt skole må få frihet og selvstendighet, slik at lokal kreativitet oppmuntres. Lærerne må møte et miljø som fremmer faglig trygghet og profesjonalitet. For å styrke elevenes sosiale utvikling, trenger de å møte tydelige voksne, som setter klare rammer for atferd i og utenfor skolen.

Skolelovene setter et allment krav om at all opplæring og undervisning skal være tilpasset den enkelte elevs evner, personlighet og behov. Ressurstildelingen til kommunens skoler må gjenspeile dette kravet. Vi må på et tidlig tidspunkt hjelpe dem som av ulike årsaker faller utenfor og har spesielle problemer. Forskning viser at det er uheldig å vente for lenge før en setter inn spesielle tiltak. Østre Toten Venstre ønsker en sterk og god offentlig skole, supplert av private alternative undervisningstilbud, som utfører viktige samfunnsbidrag og utfyller det offentlige skoletilbudet på en god måte. Vi hilser spesielt Toten Montessoriskole velkommen!

Fortsatt er det foreldrene som har hovedansvaret for barnas utvikling og velferd. Derfor må samarbeidet hjem — skole få stor oppmerksomhet. Foreldrene må få reell innflytelse på skolehverdagen, og ressurser i foreldregruppa må aktiviseres bl. a. ved at de deltar i prosjekter, turer og ekskursjoner. Den enkelte skole må få mulighet til å utvikle sin skole etter lokalmiljøets forutsetninger. Skolens kvalitet skapes av samarbeidet mellom lærere, foreldre og elever. Foreldre og elever med fremmedkulturell bakgrunn må få vise fram spesielle sider ved sin kultur. Dessuten må skolen tilby leksehjelp til elever med spesielle behov.

Skolene må styrke det tverrfaglige samarbeidet gjennom å åpne for andre yrkesgrupper enn de vi tradisjonelt finner i skolen. Skolene i kommunen må bevisst ta imot det tilbudet som gis gjennom «den kulturelleskolesekken». Ny læreplan, Kunnskapsløftet, ble innført høsten 2006. Denne forutsetter nye læremidler og utstyr blant annet datamaskiner til IKT- undervisningen. Dette gir økte utgifter. Østre Toten Venstre vil jobbe for å sikre midler for å nå målene i Kunnskapsløftet.

Det er avgjørende at skolen setter alle elevene i stand til å møte et samfunn preget av hurtige endringer. Innsikt i og bruk av teknologi og teknologiske hjelpemidler må styrkes. Det må gjennomføres en klar IKT- satsing. Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet, og skolene må få de nødvendige ressurser i form av kompetanse og materiell. Østre Toten Venstre vil også jobbe for mer midler til ekskursjoner og lignende tiltak for alle trinn i grunnskolen i henhold til Kunnskapsløftet.

Vi i Østre Toten Venstre vil jobbe for bedret trafikksikkerhet i tilknytning til skolene, og oppfordre
elevene til å gå eller sykle til skolen.

Venstre vil jobbe for et SFO tilbud som er utviklende og har best mulig kvalitet. Venstre vil at SFO søker samarbeid med lag, foreninger og lignende som tilbyr aktiviteter for barn.

Barnehagene er først og fremst til for barna. De skal gi trygge rammer for lek, læring og opplevelser. Gjennom arbeidsdagen skal foreldrene føle seg trygge på at barna er vel ivaretatt. Også de minste må få anledning til å møte kunst og kulturytringer av forskjellig slag. Her må det legges til rette for at barn fra tidlig alder møter gode holdninger, rutiner og tiltak i forhold til miljøvern og resirkulering.

Østre Toten Venstre vil at Lena skal opprettholdes og videreutvikles som et skolested med videregående skole og folkehøgskole. Dette er vesentlig for å gi ungdom på bygda et bredt videregående skoletilbud og å opprettholde Lena som et kreativt læringssted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**