Åpne møter i kontrollutvalget

Sandefjord Venstre oppfordrer kommunens kontrollutvalg til å gjøre som i flere andre kommuner: Beslutt at møtene som hovedregel skal være åpne. Dette er viktig for borgernes tillit til og medias innsyn i utvalgets arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I kommuneloven er det bestemt at møter i folkevalgte organer som hovedregel skal være åpne. Unntak fra hovedregelen krever særskilt hjemmel. Ett slikt unntak finnes i lovens § 77 nr. 8, hvor det heter at møter i kontrollutvalg som hovedregel skal holdes for lukkede dører. Det er intet i veien for at kontrollutvalget selv bestemmer seg for å holde sine møter for åpne dører.

For at kommunal forvaltning skal ha tillit i befolkningen, forutsettes at det er åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets oppgaver er å bidra til effektiv og riktig bruk av kommunens ressurser og å forebygge og avdekke misligheter og uheldige forhold. Ved offentlige møter i kontrollutvalgene vil innbyggerne få bedre innsyn og interesse i kommunens egenkontroll. Dette kan skape grunnlag for bedre tillit til kommunal forvaltning.

Stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim og Vera Lysklætt fra Venstre foreslo tidligere i år at kommuneloven endres slik at hovedregelen om åpne møter også skal gjelde for kontrollutvalgene. Saken ble behandlet i Stortinget den 05.06.2009 og Stortingets flertall sa seg enig i hovedprinsippet om åpne møter i kommunale organer. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utreder spørsmålet om åpne møter også i kontrollutvalgene.

I flere kommuner har kontrollutvalgene selv vedtatt at møtene som hovedregel skal holdes for åpne dører. Når det behandles saker med lovbestemt taushetsplikt, saker hvor personvern tilsier det og saker hvor tungtveiende offentlige eller private interesser tilsier det, kan man selvsagt beslutte å lukke dørene.

Sandefjord Venstre oppfordrer kommunens kontrollutvalg til å gjøre som i flere andre kommuner: Beslutt at møtene som hovedregel skal være åpne. Dette er viktig for borgernes tillit til og medias innsyn i utvalgets arbeid. Det hadde dessuten vært flott om Sandefjord kommune kom i forkant av en utvikling mot mer offentlighet og som likevel er underveis. La oss også unngå enhver mistanke om at partipolitikerne i kontrollutvalget har interesse i å skjerme sine partifeller i de mer utøvende politiske posisjonene.

Dag Bjørvik, gruppeleder
i Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**