Viktige grep for framtiden

Venstres alternative budsjett inneholder klare hovedprioriteringer:flere arbeidsplasser — særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, en kraftig satsing på nyskaping, forskning og høyere utdanning,en gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, med en spesiell satsing på jernbane og kollektivtransport og et kraftfullt skatteskifte fra rød til grønn skatt og en målrettet fattigdomsbekjempelse blant barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres budsjettforslag kan lastes ned her.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

– Venstre forslag innebærer vel 1 mrd mindre i oljepengebruk enn Regjeringens og regjeringspartienes opplegg. Sammen med en netto skattelettelse på 442,5 mill. kroner vil Venstres alternative budsjett virke mindre ekspansivt på norsk økonomi og dermed i seg selv være et bidrag til å trygge arbeidsplasser gjennom mindre press på rente og kronekurs, sier Borghild Tenden i Finanskomiteen.

Kunnskap og verdiskaping

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

For Venstre er kunnskap det viktigste Norge kan satse på i tiden som kommer. En slik satsing innebærer en sikring av fremtidig verdiskaping, velferd, demokrati og dannelse.

– Målet er at Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon. Dette forutsetter at man sikrer gode og stabile rammebetingelser for grunnopplæring, høyere utdanning og forskning, sier Skei Grande.

Venstre vil gjøre lærerutdanningen bedre, tilby alle som er lærere i dag systematisk videreutdanning og gi lærerne bedre arbeidsforhold i skolene. Venstre foreslår å trappe opp satsingen på skole, høyere utdanning og forskning og innovasjon med total 2.2 mrd.

Flere arbeidsplasser
For å skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende med generelt gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å sikre underveksten av ufødte bedrifter generelt og utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter spesielt.

– Det offentlige virkemiddelapparatet må i sterkere grad stimulere til omstilling og nyskaping framfor tradisjonell næringsvirksomhet og bevaring. Næringslivet er avhengig av fornying og nyskaping for å være konkurransedyktig og for å kunne møte framtidenss utfordringer, sier Tenden.

– Det må satses på gründere og entreprenører og det må bli mindre regelverk og regulering. Satsingen på entreprenørskap i videregående skole må økes og samarbeidet mellom næringsliv og skole må styrkes, sier Tenden.

Venstre er opptatt av å få mest mulig nyskaping ut av de offentlige bevilgningen. Venstres forslag innebærer en samlet bokført satsing på nye arbeidsplasser på over 7 mrd. kr.

Storstilt jernbane- og kollektivsatsing

Toget Bergen

Foto: MK

Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier.

– Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Nettopp derfor er en målrettet satsing på jernbane og kollektivtransport på over 1 mrd kroner en av Venstres hovedprioriteringer i vårt alternative statsbudsjett for 2010, sier Borghild Tenden. Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2010 en samlet bokført satsing på miljø- og klimavennlige løsninger på om lag 1,8 mrd. kroner.

Fattigdomsbekjempelse og rusomsorg
Fattigdom rammer enkeltmennesker — ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av.

Fattigdom

Foto: Microsoft

– De skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. Vensres førsteprioritet er derfor å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier, sier Skei Grande.

Samlet innebærer Venstres forslagen satsing på fattigdomsbekjempelse på over 1,8 mrd kroner.

– Hovedprioriteringene er økte sosialhjelpssatser, gradert foreldrebetaling i barnehager, økt satsing på rusbehandling og rehabilitering og ikke minst en gjennomgående satsing på flere arbeidsplasser, sier Skei Grande.

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2010 totalt å omprioritere ca. 14 mrd. kroner i forhold til Regjeringens forslag. Venstres budsjettforslag kan lastes ned her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**