Spør om bruk av dyrka mark til boligformål

I en interpellasjon i kommunestyremøtet 15. desember spør Finn Dale Iversen (V) hva ordfører vil gjøre for å rette opp en grov saksbehandlingsfeil i kommuneplanen. Feilen er at et LNF-område – dyrka mark – er blitt tegnet inn som eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Interpellasjon til ordfører fra Hurum Venstre

Forslag til reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Bruk av dyrka mark til boligformål.

I Hurum kommunes forslag til reguleringsplan for del av Folkestad på Kana legges det til rette for boligutbygging på et område som i dag består av dyrket mark. Gården som dette arealet tilhører (gnr. 32, bnr. 1) er den eldste gården på Kana og jordene rundt har vært landbruksjord i mange hundre år.

Den 26.01.99 vedtok Kommunestyret i Hurum kommuneplanens arealdel. I kartene som følger vedtaket fra den gang er det omstridte området (jordene rundt gnr. 32, bnr. 1) tegnet inn som eksisterende boligområde, noe det aldri har vært.

Det er ikke mulig å omregulere landbruksjord til boligområde uten at det foretas en grundig gjennomgang av de landbruksfaglige konsekvenser av en slik omregulering. Blant annet må en slik sak behandles av fylkesmannen. Det skjedde ingen slik behandling i forkant da kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret i 1999.

Hurum kommune har ikke fremskaffet dokumentasjon som skulle tilsi at den lovpålagte behandlingen av omreguleringen fant sted. Omreguleringen har skjedd ved at området ved vedtaket i 1999 feilaktig ble tegnet inn som eksisterende boligområde (gul farge — i kartene som følger reguleringsplanen), mens det skulle vært tegnet inn som LNF-område (grønn farge). Dette er en grov feil i saksbehandlingen og omreguleringen av gnr. 32, bnr. 1 fra LNF-område til boligområde må derfor anses ikke å ha skjedd.

Feilen er videreført ved rullering av kommuneplanen vedtatt av kommunestyret 13.02.07.

Spørsmål til ordfører:
Hva vil ordfører gjøre for å rette opp denne feilen som gjelder områder rundt eksisterende bebyggelse på Kana?

18.11.2009
Hurum Venstre,
Finn Dale Iversen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**