Rusomsorg i Nordland Fylke — ønske om temadag under Fylkestingssamling

ifm fylkestinget 1-4.desember stiller Venstre spørsmål i spontanspørretimen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nordland Venstre mener at Nordland Fylkesting bør rette et sterkere søkelys på rusomsorg i Nordland Fylke. Derfor retter jeg mitt spørsmål til Fylkesordføreren.

Noen av de svakeste og mest beskyttelseløse mennesker i det norske samfunn er gruppen rusmisbrukere. Mange misbrukere føler seg utstøtt og diskriminert. Blant politikere og befolkningen for øvrig noterer en uvitenhet og hjelpeløshet i forhold til problemene disse menneskene opplever daglig.

Illustrasjonsbilde sosialt ansvar

Foto: Microsoft

Hvordan fungerer rusomsorgen i Nordland Fylke, hvor mange akuttplasser og rehabiliteringsplasser står til rådighet, hvilke bolig- og rehabiliteringstilbud finnes, hvilket omfang har rusproblematikken i Nordland, hvordan er tilgangen til rusmidler, hvordan arbeider politiet, hvordan blir rusavhengige behandlet under soning, har vi et hjelpeapparat for pårørende, hvordan virker legemiddelassistert rusbehandling, hvilke behandlingstilbud har Nordland etter avrusning, hvordan er helsetilstanden til rusavhengige, hvilke rusforebyggende tiltak er initiert av Fylkeskommunen? Har Nordland en helhetlig strategi? Rusmiddelmisbrukere som henvises til behandling for sitt misbruk, vil ha rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager etter at henvisningen er mottatt. Dette innebærer en vurdering av om vedkommende har rett til behandling og en vurdering med hensyn til videre undersøkelse og behandling. Det vil være av interesse om rusmisbrukere i Nordland får behandling innen denne tidsfristen.
Dette er bare noen av de mange spørsmålene som søker svar.

Mitt konkrete spørsmål til fylkesordføreren er:
Kan Fylkesordføreren vurdere å tilegne rusproblematikken i Nordland en temadag under en av Fylkesktingets samlinger i 2010?

Franziska Wika
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**