Økt fare for ulykker på E6

SOS-avkjøringslommer skaper problem, hvor langt kan vi kjøre trygt ut i løssnøen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

TogVei

Foto: A.Hovstø

For å redusere faren ved møteulykker er det nå satt opp midtrekkverk fra Botsenden til Skarpsno tunnelen på E6. Ulykkesstatistikken har sørget for denne installasjonen. Møteulykker vil sikkert unngås framover – med større risiko for utforkjøring. Mer urovekkende er andre typer ulykker kan oppstå som bilbrann, motorstopp, elgpåkjørsel noe som vil totalsperre et kjørefelt i en periode.
Vegmyndighetene har utplassert nye SOS-avkjøringslommer langs E6 for at bilførere kan kjøre til side om utrykningskjøretøy skal forbi, men disse skaper økt fare for nye uhell. Mine observasjoner med nysnø og snø som pakkes mot midtrekkverket og usynliggjør SOS-lommene – hvor langt ut på kanten skal jeg tørre å kjøre om jeg må stoppe her?
Vegmyndighetene har forøvrig varslet om stenging av avkjøring ved Økelsrud, til Gaupen og innkjøring fra Brumunddal nord, likeså ved rasteplassene på Rudshøgda. Avkjøringen til Nes skal vel også stenges etterhvert.
Mitt spørsmål til vegmyndighetene er om avkjøringer og rasteplasser burde være gode nok stoppesteder om ulykker skjer ved E6?

Grønn buss

Foto: Stein Inge Dahn

Min erfaring er at trafikken er stor og økende. Det er ikke bare kjentfolk som kjører langsetter vegen. Men hvordan skal jeg forholde meg om en ulykker skjer på vegen? Hvor stor er dagens trafikktetthet og hva er prognosene framover, hva er beredskapsplanen om en ulykke skjer?
Ganske raskt vil hele E6 gjennom Ringsaker bli en sammenhengende lang kø uten mulighet for å kjøre av vegen. Vil det bli satt opp lystavler om fare for kø og skiltet omkjøring når ulykken er ute?
En konsekvensvurdering etterlyses ved å stenge avkjøringer og alternative omkjøringsveger. Er ulike instanser forespurt om dette; politiet, ambulansene, brannvesenet, bilorganisasjoner, berørt næringsliv eller kommuneadministrasjon? Jeg er usikker på hva f eks en GPS på en trailer som skal til Gaupenhenger i Jølstad som kommer sørfra, hva forteller GPS’en føreren når vegen er stengt?
Har det blitt foretatt sårbarhetsanalyser av Statens vegvesen før slike grep blir gjort?
Jeg ser gjerne at ansvarlig vegmyndighet svarer. Svar gjerne i lokalavisa, dette er jo kun et lokalt anliggende!

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Sjur J Alhaug
Lokal folkevalgt for Venstre i Ringsaker, en transittkommune for transport med E6 som hovedferdselsåre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**